Παρουσιάζονται το περιεχόμενο, λυμμένα παραδείγματα, ασκήσεις προς λύση και φροντιστηριακές του δεύτερου μέρους τους μαθήματος "21 Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός" που αφορά τον Μαγνητισμό και διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο του Α' έτους. Η διδασκαλία αφορά το Τμήμα του κ. Ευαγγέλου (για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 είναι το Τμήμα αρτίων)