Στο δεύτερο εξάμηνο δίνεται έμφαση στην ορολογία που αφορά τις αφαιρoύμενες μορφές αποθήκευσης, τον επεξεργαστή, το βασικό σύστημα εισόδου-εξόδου και το λειτουργικό σύστημα.