Περιγραφή: Γενική περιγραφή δομής υπολογιστών. Υλικά-εξαρτήματα (hardware). Λογισμικό (software). Σύνοψη λειτουργικών συστημάτων DOS, UNIX. Περιβάλλον Microsoft Windows. Επεξεργαστές κειμένου. Φύλλα υπολογισμών. Πακέτα γραφικών και ανάλυση δεδομένων. Αλγόριθμοι.

Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος: Στόχοι του μαθήματος είναι:

1. Να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στους/τις φοιτητές/τριες που αφορούν την δομή, την λειτουργία και τον χειρισμό των σύγχρονων προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

2. Να τους προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις για την μαθηματική, στατιστική και γραφική επεξεργασία εργαστηριακών πειραματικών ή θεωρητικών δεδομένων με εργαλεία τους σύγχρονους προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

3. Να τους προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια για την σωστή συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων, αναφορών και εκθέσεων.

4. Να τους εισάγει στις έννοιες της επίλυσης προβλημάτων με τον σχεδιασμό αλγορίθμων και του προγραμματισμού λογισμικού με γλώσσες ηλεκτρονικών υπολογιστών.