ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Κοινωνικές ανισότητες στο σχολείο. Μηχανισμοί αναπαραγωγής των κοινωνικών ανισοτήτων

Κοινωνική καταγωγή και σχολική επίδοση: η έρευνα

Σχολική αποτυχία – εγκατάλειψη -  διαρροή

Εκπαιδευτικός και κοινωνικός αποκλεισμός

Κριτική προσέγγιση του κοινωνικού ρόλου της εκπαίδευσης