• Γενικές έννοιες Στατιστικής.
  • Περιγραφική Στατιστική.
  • Έλεγχος υποθέσεων.
  • Μη παραμετρική ανάλυση.
  • Πιθανότητες.
  • Εισαγωγή στη χρήση του SPSS.
  • Ανάλυση δεδομένων.