Περιγραφική Στατιστική, Ομαδικές οικογένειες κατανομών,  Επάρκεια και πληρότητα, Αμερόληπτες εκτιμήτριες ελάχιστης διασποράς, Εκτίμηση με βάση την θεωρία αποφάσεων, Εκτιμήτριες μεγίστης πιθανοφάνειας, Μέθοδος των ροπών και ελαχίστου χ2, Διαστήματα εμπιστοσύνης,  Έλεγχος υποθέσεων: είδη παραμετρικών υποθέσεων, μέγεθος, ισχύς και ρ-τιμή ελέγχων, έλεγχοι Neyman-Pearson, έλεγχοι πηλίκου πιθανοφανειών, Ανάλυση παλινδρόμησης, Ανάλυση διασποράς με ένα ή δύο παράγοντες.