Αρχές  συλλογής και  αξιολόγησης  δεδομένων  και  πληροφορίας.  Πιστοποιητικά  θανάτου  και γεννήσεων.  Αρχεία.  Ερωτηματολόγια  και  συνεντεύξεις.  Εργαστηριακά  δεδομένα  και βιολογικοί  δείκτες.  Μέθοδοι επαγρύπνησης.  Βιβλία,  ανασκοπήσεις,  πρωτότυπες δημοσιεύσεις.  Συνέδρια,  διαφημίσεις,  διαδίκτυο. Σχεδιασμός  και  εκτίμηση  περιγραφικής έρευνας:  δημογραφία,  οικολογικές  μελέτες,  αναλύσεις  κοόρτης,  συγχρονικές  μελέτες. Σχεδιασμός  και  εκτίμηση  μελετών  δείκτου - ελέγχου.  Σχεδιασμός,  ανάλυση  και  εκτίμηση ΤΚΔ. Μετα-ανάλυση:  αρχές,  σχεδιασμός,  αξιολόγηση,  τυπικά  σφάλματα.  Ανάλυση αποφάσεων.  Αναλύσεις  ποιότητας  ζωής.  Μελέτες  κόστους - αποτελεσματικότητας.  Επίπεδο υγείας και υπηρεσίες υγείας. Φορτίο νοσηρότητας. Παγκόσμιες προβλέψεις για την υγεία στο μέλλον.