Εκπαίδευση και εξοικείωση των φοιτητών σε

  1. Εισαγωγή στο αντικείμενο του μαθήματος.
  2. Hardware: Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, Μονάδες εισόδου και εξόδου (περιγραφή και εξαρτήματα).
  3.  Λογισμικό
  4.  Εισαγωγή στο Word, PowerPoint.
  5. Εισαγωγή στα Δίκτυα και Επικοινωνίες.
  6. Εισαγωγή στις ΝΤ
  7. Εκπαίδευση από Απόσταση.
  8. Η/Υ και Εκπαίδευση.
  9. Δια βίου Εκπαίδευση.