Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται κρίσιμες όψεις της ελληνικής γλώσσας και της ιστορίας της. Έμφαση δίδεται στη γλωσσική ποικιλομορφία της ελληνικής γλώσσας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται και αναλύονται τα ακόλουθα κεφάλαια: I. Η αρχαία και η νεοτερη ελληνική γλώσσα. II. Η νέα ελληνική γλώσσα και η ιστορία της. III. Το γλωσσικό ζήτημα και οι συμβολισμοί του. IV. Η καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας. V. Νεοελληνικές διάλεκτοι. Αστικές και κοινωνικές διάλεκτοι. VI. Διαλεκτικοί θύλακοι της ελληνικής εκτός της ελληνικής επικράτειας. VII. Η θέση της ελληνικής στην Κύπρο. VIII. Γραμματικές της νέας ελληνικής. IX. Λεξικά της νέας ελληνικής. X. Γλώσσα και ορθογραφία. XI. Το γλωσσικό λάθος.