Το μάθημα εξετάζει την αναγκαιότητα της γλωσσικής αγωγής στο Νηπιαγωγείο σε συνδυασμό με τις ποικίλες γλωσσικές δυνατότητες των νηπίων. Παρουσιάζει τις διάφορες δραστηριότητες και πορείες γλωσσικής αγωγής αναφορικά με τον προφορικό λόγο (κατανόηση και παραγωγή) και τον γραπτό λόγο (προαναγνωστικές δραστηριότητες). Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην καλλιέργεια της επικοινωνιακής ικανότητας του νηπίου. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται και αναλύονται τα ακόλουθα κεφάλαια: 1. Η καλλιέργεια των γλωσσικών δεξιοτήτων στον προφορικό και γραπτό λόγο. 2. Οι τάσεις της Γλωσσολογίας σε σχέση με τη γλωσσική διδασκαλία (ο δομισμός, ο λειτουργισμός, ο γενετισμός, η επικοινωνιακή προσέγγιση). 3. Το θεωρητικό υπόβαθρο της επικοινωνιακής προσέγγισης. 4. Η διδασκαλία του γλωσσικού ζητήματος με έμφαση στη διδασκαλία της γραμματικής. 5. Ορθογραφία και γλωσσικό λάθος. Η δημιουργική αξιοποίηση του γλωσσικού λάθους. 6. Ο αλφαβητισμός στα ΜΜΕ και η σχέση δασκάλου – μαθητή. 7. Ανάπτυξη νέων μορφών επικοινωνίας χάρη στα νέα μέσα. 8. Η επικοινωνία ως αποτέλεσμα λεκτικών και εξωλεκτικών μηχανισμών. 9. Η συγκρότηση των γλωσσικών και κοινωνικών ταυτοτήτων των νηπίων.