Το μάθημα αυτό ασχολείται με τις αρχές, τις μεθόδους και τις πρακτικές που διέπουν την σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων.