Σκοπός / στόχοι του μαθήματος είναι:

  • Η εξοικείωση στις ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα
  • Η δημιουργία και ανάπτυξη ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών εφαρμογών για το Νηπιαγωγείο από τους ίδιους του φοιτητές/τριες.
  • Η αξιολόγηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.
  • Ο σχεδιασμός και η διαχείριση μαθησιακών δραστηριοτήτων με χρήση ΤΠΕ.
  • Η εφαρμογή τρέχουσας έρευνας πάνω στη διδασκαλία νηπίων με χρήση ΤΠΕ.