• Οι φιλοσοφικές καταβολές της ψυχολογίας: Προσωκρατικοί φιλόσοφοι, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Αναγέννηση (Descartes, Locke, Kant).
 • Συμβολή της φυσιολογίας στην ψυχολογία: Η μελέτη του εγκεφάλου κατά το 19ο αιώνα, Η θεωρία του Darwin.
 • Σχολές σκέψης στην ψυχολογία: Ενδοσκοπική Ψυχολογία, Δομική ψυχολογία, Λειτουργική ψυχολογία.
 • Σχολές σκέψης στην ψυχολογία: Συνειρμισμός, Ψυχολογία της Συμπεριφοράς.
 • Σχολές σκέψης στην ψυχολογία: Σχολή του Wurzburg, Μορφολογική Ψυχολογία, Piaget.
 • Σχολές σκέψης στην ψυχολογία: Κλινικές καταβολές της Ψυχολογίας: Ψυχανάλυση, Θεωρία της Μάθησης, Ανθρωπιστική Ψυχολογία.
 • Γνωστική επανάσταση: Θεωρία της Επανατροφοδότησης ή Κυβερνητική, Θεωρία των πληροφοριών ή της Επικοινωνίας, Η κατασκευή και η εξάπλωση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Η διατύπωση των απόψεων του Chomsky για τη γλώσσα, Οι πρόοδοι στη νευρολογία. 
 • Τομείς της ψυχολογίας.
 • Μεθοδολογία έρευνας στην Ψυχολογία: Μέθοδοι μελέτης (πειράματα, παρατήρηση, ατομικές μελέτες περιπτώσεων, ερωτηματολόγια και δημοσκοπήσεις, μετα-ανάλυση, ποιοτική ανάλυση, συνεντεύξεις, ηθογενετική και αιτιολογήσεις).
 • Ζητήματα δεοντολογίας στην ψυχολογία.
 • Μελέτη του εγκεφάλου
 • Μέθοδοι μελέτης στη Γνωστική Ψυχολογία. Εισαγωγή στις γνωστικές λειτουργίες.
 • Κίνητρα και συναισθήματα.