Περιγραφή μαθήματος

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει αρχικά την εισαγωγή σε θέματα που αφορούν τη Φαρμακοκινητική, τη Φαρμακοδυναμική, την Τοξικότητα, την Ανάπτυξη νέων φαρμάκων και τη Συνταγογράφηση. Στη συνέχεια αναπτύσσονται τα φάρμακα του περιφερικού και κεντρικού νευρικού συστήματος, τα ναρκωτικά αναλγητικά και τα κλασικά αντιφλεγμονώδη αναλγητικά φάρμακα. Έμφαση δίνεται στους μηχανισμούς δράσης των φαρμάκων, τις ιδιότητές τους, τις εφαρμογές τους στην κλινική πράξη (ενδείξεις) και τις ανεπιθύμητες ενέργειες τους. 

Περιεχόμενα μαθήματος

Η Ιατρική Φαρμακολογία I διδάσκεται στο χειμερινό εξάμηνο του 3ου έτους σπουδών (E΄ εξάμηνο). Απαιτούνται συνολικά 72 ώρες διδασκαλίας, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

-Γενικές αρχές Φαρμακολογίας

-Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα – Λείες μυϊκές ίνες –Αναλγητικά 

-Φάρμακα Κ.Ν.Σ, Αναισθητικά

Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο του μαθήματος είναι το ακόλουθο:

- Γενικές αρχές (Εισαγωγή, Φαρμακοκινητική, Μεταβολισμός, Φαρμακοδυναμική, Παρενέργειες-Τοξικότητα, Ανάπτυξη νέων φαρμάκων)

- Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα (Χολινεργικά φάρμακα, Αντιχολινεργικά, Φάρμακα νευρομυϊκών συνάψεων, Αδρενεργικά, Αδρενολυτικά)

- Αυτόχθονα Βιοδραστικά Μόρια (Ισταμίνη-Αντιϊσταμινικά, Σεροτονίνη-Αντισεροτονινεργικά, Κινίνες-Προσταγλανδίνες)

- Αναλγητικά (Μη ναρκωτικά αναλγητικά –αντιφλεγμονώδη, Ναρκωτικά αναλγητικά)  Φάρμακα ουρικής αρθρίτιδας)

- Φάρμακα Κ.Ν.Σ. (Αντιψυχωσικά-Αγχολυτικά, Αντικαταθλιπτικά, Κατασταλτικά-Διεγερτικά/ Ουσίες κοινωνικής κατάχρησης, Αντιεπιληπτικά, Φάρμακα και Parkinson/Alzheimer)

- Αναισθητικά

 

Επιπλέον πραγματοποιούνται 6  εργαστηριακά/φροντιστηριακά μαθήματα:

  • Φαρμακοκινητική
  • Συνέργεια και Ανταγωνισμός
  • Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα
  • Φλεγμονή-Αναλγητικά Φάρμακα
  • Φάρμακα που επιδρούν στο ΚΝΣ-Αντιψυχωσικά
  • Μυοχάλαση και Γενική Αναισθησία