Αντικείμενο του μαθήματος: Αναισθησιολογία και Περιεγχειρητική Ιατρική. Παροχή γνώσεων – μελέτη.

Περιεχόμενο του Μαθήματος: Η εξέλιξη της Αναισθησιολογίας. Είδη Αναισθησίας. Χορήγηση γενικής αναισθησίας με ιατρική προσομοίωση. Ενημέρωση-συγκατάθεση ασθενούς για αναισθησία, προεγχειρητική προετοιμασία. Γενική Αναισθησία- παρουσίαση περιστατικών, προδιαγραφές ασφαλούς χορήγησης αναισθησίας. Φλεβοκέντηση, διατήρηση βατότητας αεραγωγού, αερισμός με AMBU, λαρυγγική μάσκα, ενδοτραχειακή διασωλήνωση. Αναισθητικά φάρμακα, μετεγχειρητικές επιπλοκές (PONV, awareness, nerve injury, airway injury). Μέσα παρακολούθησης ασθενών- ιατρική εξομοίωση. Περιοχική αναισθησία. Χορήγηση καταστολής και διαχείρισή της. Μετεγχειρητικός πόνος, χρόνιος πόνος. Βασική υποστήριξη της ζωής και αυτόματη εξωτερική απινίδωση. Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής. Πολυτραυματίας, χορήγηση υγρών, μεταγγίσεις, διαλογή ασθενών. Η αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών-ιατρική προσομοίωση, ιατρική εξομοίωση σε προπλάσματα.

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: Το μάθημα διδάσκεται σε συνδυασμό με παραδόσεις αμφιθεάτρου και προσομοιώσεις κλινικών περιπτώσεων στο κέντρο ιατρικής προσομοίωσης του πανεπιστημίου. Το τελικό επίπεδο γνώσεων επιτρέπει στους φοιτητές να γνωρίζουν τους ιστορικούς σταθμούς στην εξέλιξη της αναισθησιολογίας, τις βασικές θεωρίες της αναισθησίας και τα συστατικά της στοιχεία και να κατανοούν τους τρόπους εφαρμογής τους στη γενική αναισθησία. Να σχεδιάζουν την προεγχειρητική-προαναισθητική προετοιμασία και εκτίμηση των ασθενών. Να γνωρίζουν τη βασική φαρμακολογία των αναισθητικών φαρμάκων, τις βασικές αρχές παρακολούθησης των ζωτικών λειτουργιών του ασθενή περιεγχειρητικά (monitoring) και να μπορούν να εφαρμόζουν τις βασικές τεχνικές αερισμού και διατήρησης του αεραγωγού. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές των τεχνικών περιοχικής αναισθησίας και των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται σε αυτή. Να μπορούν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τον μετεγχειρητικό πόνο. Να γνωρίζουν τις αρχές αντιμετώπισης ενός πολυτραυματία και άλλων απειλητικών για τη ζωή εκτάκτων καταστάσεων. Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές αξιολογούνται από την συμμετοχή τους στις παραδόσεις των μαθήματων στο αμφιθέατρο, στο κέντρο προσομοίωσης και από τα αποτελέσματα προφορικών εξετάσεων.

Ώρες εκπαίδευσης για κάθε φοιτητή: 52

Εξάμηνο εκπαίδευσης: 9°

ECTS: 5

Διδάσκοντες: Γ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Αναισθησιολογίας,  Π. Τζίμας Αναπληρωτής Καθηγητής Αναισθησιολογίας

Υπεύθυνος μαθήματος: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Αναισθησιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων