Η ύλη του μαθήματος συνοπτικά είναι η εξής:
Αρχές Νευτώνιας Μηχανικής. Στατική. Δυναμική. Διατηρητικές δυνάμεις. Διατήρηση ορμής και Ενέργειας. Συζευγμένες ταλαντώσεις. Κεντρικό Δυναμικό. Το πρόβλημα του Kepler, τροχιές σε βαρυτικό δυναμικό.

Το μάθημα της Κλασσικής Μηχανικής αποτελεί ένα από τα βασικά μαθήματα στην κατάρτιση ενός Φυσικού. Είναι απαραίτητο στον μελλοντικό εκπαιδευτικό αφενός για να επιτύχει στις εξετάσεις επιλογής και αφετέρου επειδή πραγματέυεται σε μεγάλο μέρος ύλη την οποία πρόκειται να διδάξει. Είναι επίσης απαραίτητο στο φοιτητή που σκοπεύει να ακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές καθώς η Κλασική Μηχανική καλύπτει συνήθως ένα σημαντικό τμήμα των θεμάτων των εξετάσεων εισαγωγής σε μεταπτυχιακά τμήματα.