1. Σκοποί της Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών. 

2. Μεθοδολογία των Φυσικών Επιστημών. 

3. Οι διαδικασίες της επιστημονικής μεθόδου και η εφαρμογή τους στην πρωτοσχολική εκπαίδευση. 

4. Θεωρίες Μάθησης για την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. 

5. Διδακτικά Μοντέλα για τη διδασκαλία εννοιών των Φυσικών Επιστημών. 

6. Αναλυτικά Προγράμματα των Φυσικών Επιστημών. 

7. Αξιολόγηση στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. 

8. Παραδείγματα διδασκαλίας βασικών εννοιών των Φυσικών Επιστημών.