1. Ο ρόλος του/της Νηπιαγωγού υπό το πρίσμα των σύγχρονων θεωριών μάθησης. 

2. Διαπολιτισμικές και Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. 

3. Ο ρόλος του Μουσείου στην Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. 

4. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. 

5. Νέες Τεχνολογίες και Διδασκαλία θεμάτων των Φυσικών Επιστημών. 

6. Αξιολόγηση στη Διδασκαλία θεμάτων των Φυσικών Επιστημών. 

7. Σχεδιασμός διδακτικών στρατηγικών για τη Διδασκαλία θεμάτων των Φυσικών Επιστημών.