Οι βασικές ενότητες του μαθήματος είναι οι εξής:
⦁    Έννοια και αντικείμενο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
⦁    Παράγοντες διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής.
⦁    Διαδικασία χάραξης και διαμόρφωσης της Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
⦁    Φορείς άσκησης της Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
⦁    Αρχές της Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
⦁    Διαχρονική εξέλιξη στη Νεοελληνική περίοδο (1821-σήμερα).
⦁    Η Συνταγματική κατοχύρωση της Εκπαίδευσης.