Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν οι παρακάτω ενότητες:
⦁    Ο ανθρώπινος παράγοντας και η σημασία του  για τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό.
⦁    Προγραμματισμός αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό στην Εκπαίδευση.
⦁    Διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού.
⦁    Η υποδοχή και αρχική στήριξη του προσωπικού.
⦁    Οι τρόποι υποκίνησης του ανθρώπινου δυναμικού.
⦁    Η επιμόρφωση και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
⦁    Η επικοινωνία στον εκπαιδευτικό Οργανισμό.
⦁    Η διαχείριση των συγκρούσεων.
⦁    Η αξιολόγηση του προσωπικού