Υγιεινή & Επιδημιολογία IΙ (Α+): Όλοι οι συμμετέχοντες

Φίλτρα

4. Συστηματικές ανασκοπήσεις & Μετα-ανάλυση

Φάκελος Φάκελος Συστηματικές Ανασκοπήσεις και Μετα-ανάλυση

8. Φορτίο νοσηρότητας

Φάκελος Φάκελος Φορτίο Νοσηρότητας

10. Ανάλυση αποφάσεων, μέτρηση ποιότητας ζωής και κόστους-αποτελεσματικότητας

Φάκελος Φάκελος Διαφάνειες διαλέξεων

Φάκελος Φάκελος Εργαστήριο

11. Διασφάλιση και έλεγχος ποιότητας σε επιδημιολογικές μελέτες

Φάκελος Φάκελος Διάλεξη

12. Επιδημιολογία καρκίνου

Φάκελος Φάκελος Διάλεξη