Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Ξεκίνημα με το μάθημα Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Οικονομικά Αρχείο Έναρξη Η/Υ Ι (2013)

Έναρξη Η/Υ Ι (2013)

Αρχείο machineEpsilon[100610]

machineEpsilon[100610]

2. Απλοί υπολογισμοί και διαγράμματα με το Excel/Calc Αρχείο Παραδείγμα-ποσοστό-διάγραμμα-πίτας

Παραδείγμα-ποσοστό-διάγραμμα-πίτας

Αρχείο Ποσοστιαία μεταβολή μαθητών μιας τάξης με το Excel/Calc

Ποσοστιαία μεταβολή μαθητών μιας τάξης με το Excel/Calc

Αρχείο Εξέλιξη της τιμής της βενζίνης

Εξέλιξη της τιμής της βενζίνης

3. Λογικές συναρτήσεις και λογικοί έλεγχοι με το Excel/Calc Αρχείο Λογικές συναρτήσεις στο Excel/Calc, δομή και λειτουργία

Λογικές συναρτήσεις στο Excel/Calc, δομή και λειτουργία

Αρχείο Εύρεση κατηγορίας ΦΠΑ με το Excel/Calc

Εύρεση κατηγορίας ΦΠΑ με το Excel/Calc

Αρχείο Λύση της πρωτοβάθμιας εξίσωσης ax + b = 0 στο Excel/Calc

Λύση της πρωτοβάθμιας εξίσωσης ax + b = 0 στο Excel/Calc

Αρχείο Λύση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης αx^2 + βx + γ = 0 στο Excel/Calc

Λύση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης αx^2 + βx + γ = 0 στο Excel/Calc

Αρχείο Καταμέτρηση υπό συνθήκη με το Excel/Calc (IF-AND-OR-SUM)

Καταμέτρηση υπό συνθήκη με το Excel/Calc (IF-AND-OR-SUM)

4. Πολύπλοκα γραφήματα και γραφικές παραστάσεις Αρχείο Ο τύπος του Ήρωνα για το εμβαδόν τριγώνου

Ο τύπος του Ήρωνα για το εμβαδόν τριγώνου

5. Ακολουθίες, σειρές και σύγκλιση στο Excel/Calc Αρχείο Ακολουθίες, σειρές και σύγκλιση

Ακολουθίες, σειρές και σύγκλιση

6. Υπολογισμοί σε λογιστικά φύλλα Αρχείο Απλά παραδείγματα με μαθηματικές συναρτήσεις

Απλά παραδείγματα με μαθηματικές συναρτήσεις

Αρχείο Διάγραμμα διασποράς στο Excel/Calc

Διάγραμμα διασποράς στο Excel/Calc

7. Ανάλυση δεδομένων με συναρτήσεις βάσης δεδομένων και συναρτήσεις αναζήτησης και αναφοράς με το Excel/Calc Αρχείο Συναρτήσεις βάσης δεδομένων και αναζήτησης/αναφοράς με το Excel/Calc

Συναρτήσεις βάσης δεδομένων και αναζήτησης/αναφοράς με το Excel/Calc

Αρχείο Συναρτήσεις αναζήτησης και αναφοράς στο Excel/Calc

Συναρτήσεις αναζήτησης και αναφοράς στο Excel/Calc

8. Χειρισμός χρονολογικών δεδομένων, διαγράμματα συχνοτήτων και φυσαλίδας με το Calc/Excel Αρχείο Διαφορά σε ημέρες δύο γεγονότων

Διαφορά σε ημέρες δύο γεγονότων

9. Πίνακες, πράξεις με διανύσματα και μήτρες στο Excel/Calc Αρχείο Γράφημα φυσαλίδας

Γράφημα φυσαλίδας

Αρχείο Διάγραμμα συχνοτήτων - παράδειγμα

Διάγραμμα συχνοτήτων - παράδειγμα

10. Προχωρημένες εφαρμογές με το Excel/Calc , α) Χρηματοοικονομικοί υπολογισμοί, β) συγκεντρωτικός πίνακας, γ) γραμμή παλινδρόμησης Αρχείο Παρουσίαση Maxima

Παρουσίαση Maxima

Αρχείο Σημειώσεις Maxima

Σημειώσεις Maxima

11.Γραφικές παραστάσεις με το Maxima Αρχείο Γραφικές παραστάσεις με το Maxima

Γραφικές παραστάσεις με το Maxima

Αρχείο Παραδείγματα 2D

Παραδείγματα 2D

Αρχείο Παραδείγματα 3D

Παραδείγματα 3D

12. Παραγώγιση και ολοκλήρωση συναρτήσεων με το Maxima Αρχείο Παραγώγιση με το Maxima

Παραγώγιση με το Maxima

Αρχείο Ολοκλήρωση με το Maxima

Ολοκλήρωση με το Maxima

13. Χρησιμότητα και εφαρμογές, μεγιστοποίηση χρησιμότητας με τη μέθοδο Lagrange Αρχείο Χρησιμότητα και εφαρμογές, μέθοδος Langrance

Χρησιμότητα και εφαρμογές, μέθοδος Langrance

14. Ισορροπία της αγοράς. Ελαστικότητα και εφαρμογές Αρχείο Ισορροπία της αγοράς με το Maxima

Ισορροπία της αγοράς με το Maxima

Αρχείο Ελαστικότητα με το Maxima

Ελαστικότητα με το Maxima

Αρχείο Ελαστικότητα ζήτησης με το Maxima

Ελαστικότητα ζήτησης με το Maxima

15. Το πλεόνασμα παραγωγού και καταναλωτή Αρχείο Το πλεόνασμα παραγωγού και καταναλωτή

Το πλεόνασμα παραγωγού και καταναλωτή

16. Το κόστος παραγωγής Αρχείο Καμπύλες κόστους

Καμπύλες κόστους

Αρχείο Κοινωνικό κόστος μιας εξωτερικής επίδρασης στην παραγωγή με το Maxima

Κοινωνικό κόστος μιας εξωτερικής επίδρασης στην παραγωγή με το Maxima

17. Ο τέλειος ανταγωνισμός, υπολογισμοί με το Maxima Αρχείο Ο τέλειος ανταγωνισμός, υπολογισμοί με το Maxima

Ο τέλειος ανταγωνισμός, υπολογισμοί με το Maxima

18. Η μονοπωλιακή αγορά, υπολογισμοί με το Maxima Αρχείο Η μονοπωλιακή αγορά

Η μονοπωλιακή αγορά

19. Εισαγωγή στην R. Απλά γραφήματα και υπολογισμοί Αρχείο Γραφήματα με την R

Γραφήματα με την R

20. Στατιστικές κατανομές και έλεγχοι υποθέσεων με τη γλώσσα R Αρχείο Κατανομές και έλεγχοι υποθέσεων με τη γλώσσα R

Κατανομές και έλεγχοι υποθέσεων με τη γλώσσα R

21. Κατανομές και έλεγχοι υποθέσεων με τη γλώσσα R Αρχείο Κατανομές και έλεγχοι υποθέσεων με τη γλώσσα R

Κατανομές και έλεγχοι υποθέσεων με τη γλώσσα R

22. Πηγές οικονομικών δεδομένων και στατιστική ανάλυση με την R Αρχείο Πηγές οικονομικών δεδομένων και στατιστική ανάλυση με την R

Πηγές οικονομικών δεδομένων και στατιστική ανάλυση με την R

Παλιά θέματα εξετάσεων Φάκελος Παλιά θέματα εξετάσεων

Παλιά θέματα εξετάσεων