Θέμα Όνομα Περιγραφή
Αρχείο Γενικές πληροφορίες για το μάθημα

Γενικές πληροφορίες για το μάθημα

1. Εισαγωγή Αρχείο Σημειώσεις

2spp

2. Θεμελιώδεις αρχές των ψηφιακών εικόνων Αρχείο Σημειώσεις

2spp

3. Μετασχηματισμοί έντασης και χωρικό φιλτράρισμα Αρχείο Σημειώσεις

2spp

Αρχείο Σημειώσεις

2spp

Αρχείο Σημειώσεις

2spp

Αρχείο Σημειώσεις

2spp

4. Φιλτράρισμα στο πεδίο των συχνοτήτων Αρχείο Σημειώσεις

2spp

Αρχείο Σημειώσεις

2spp

Αρχείο Σημειώσεις

2spp

5. Αποκατάσταση και ανακατασκευή εικόνας Αρχείο Σημειώσεις

2spp

Αρχείο Σημειώσεις

2spp

Αρχείο Σημειώσεις

2spp

6. Επεξεργασία έγχρωμης εικόνας Αρχείο Σημειώσεις

2spp

7. Μορφολογική επεξεργασία εικόνας Αρχείο Σημειώσεις

2spp

8. Τμηματοποίηση εικόνας Αρχείο Σημειώσεις

2spp

9. Περιγραφή περιοχών και περιγραμμάτων Αρχείο Σημειώσεις

2spp

10. Αναγνώριση αντικειμένων Αρχείο Σημειώσεις

2spp

Ασκήσεις Φάκελος Ασκήσεις1

Ασκήσεις1

Φάκελος Ασκήσεις2

Ασκήσεις2

Φάκελος Ασκήσεις3

Ασκήσεις3

Φάκελος Ασκήσεις4

Ασκήσεις4