Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Καρβονυλικές ενώσεις Αρχείο Lectures_01+02a

Lectures_01+02a

2. Αντιδράσεις καρβονυλικών ενώσεων Αρχείο Lectures_01+02b

Lectures_01+02b

Αρχείο Lectures_01+02c

Lectures_01+02c

3. Αμινοξέα Αρχείο Lectures_03

Lectures_03

4. Υδατάνθρακες Αρχείο Lectures_04

Lectures_04

5. Ετεροκυκλικές ενώσεις, Νουκλεϊκές βάσεις Αρχείο Lectures_06

Lectures_06

Ασκήσεις-θέματα Φάκελος Θέματα

Θέματα