Θέμα Όνομα Περιγραφή
Αρχείο Course outline

Please read carefully the course outline for the module "English for Economists II".

Διεύθυνση URL Αγγλοελληνικό λεξικό Ευρωπαϊκών και χρηματοοικονομικών όρων
(Πηγαίνετε στη σελίδα 2 για να βρείτε το λεξικό).
1. Η μελέτη των Οικονομικών (The study of economics) Διεύθυνση URL Positive vs Normative Economics (video 1)

This is a short video explaining the main differences between these two approaches to economic statements.

Διεύθυνση URL Positive vs Normative Economics (video 2)

Another short video explaining the difference between the two 'types' of Economics.

Αρχείο EXERCISE

Check whether the economics statements presented in this exercise are Positive or Normative.

2. Παράγοντες παραγωγής (Factors of Production) Διεύθυνση URL An animated presentation of Factors of Production

Factors

Διεύθυνση URL Factors of production (resources)

factors

Διεύθυνση URL Negative Inversion

Extra material to practice on the grammatical phenomenon of 'Negative Inversion".

3. Προσφορά και τη ζήτηση (Supply and Demand) Διεύθυνση URL Supply and demand

A short video showing the relationship between these two basic notions in Economics.

Αρχείο Vocabulary exercise

After you've watched the video, try to do the attached exercise.

4. Ελαστικότητα (Elasticity) Διεύθυνση URL Price elasticity of demand

A short video with nice graphics and many examples illustrating the price elasticity of demand.

Διεύθυνση URL Price elasticity of supply

The theory of price elasticity of supply explained through a...cartoon!

Αρχείο Exercise

Having studied the material on elasticity, try to do the attached exercise.

Αρχείο Writing a business email in English

Basic guidelines about the structure and wording of a business email in English.

5. Αγορά προϊόντων (Product and factor markets) Διεύθυνση URL Circular flow

A detailed video, with nice graphics, analysing the circular flow in the market economy.

Διεύθυνση URL The market for lemons

the market for lemons

6. Αγοραστική συμπεριφορά (Consumer behaviour) Διεύθυνση URL The impact of colour on consumer of behaviour

A short video presenting the results of a research studying the impact of colour on consumer behaviour.

Αρχείο The impact of colour on consumer behaviour - Vocabulary exercise

vocab

Διεύθυνση URL "The blurring of the screens"

The Head of Consumer Packaged Goods presents how digital media can lead to creative sales solutions that affect consumer behaviour.

Διεύθυνση URL The Journal of Consumer Research

journal

7. Θεωρία παραγωγής (Production theory) Διεύθυνση URL Producer theory

A short video explaining visually how production theory works.

Αρχείο Exercise based on the video

After watching the video, try to complete the attached exercise.

8. Κόστος (Costs) Διεύθυνση URL Accounting vs Economics costs

A short video explaining the difference between accounting vs economic costs.

Διεύθυνση URL Opportunity cost

A cartoon displaying the notion of 'opportunity cost'.

Διεύθυνση URL How to calculate opportunity cost

A video showing how opportunity cost relates to PPF (or PPC)

9. Δομή της αγοράς (Market structure) Διεύθυνση URL Market structure in a nutshell

A short video, accompanied with nice music, explaining different types of market structure.

Αρχείο Exercise

A short exercise (on grammar, vocabulary, etc.) based on the video on market structure.