Θέμα Όνομα Περιγραφή
Μεταγωγή σήματος Αρχείο Μεταγωγή του σήματος, 2014

Μεταγωγή του σήματος, 2014

Εισαγωγή στον μεταβολισμό Αρχείο Βασικές έννοιες και σχεδιασμός του μεταβολισμού, 2014

Βασικές έννοιες και σχεδιασμός του μεταβολισμού, 2014

Μεταβολισμός υδατανθράκων, Μεταβολισμός ενέργειας Αρχείο 1. Γλυκόλυση, 2014

1. Γλυκόλυση, 2014

Αρχείο 2. Ρύθμιση της γλυκόλυσης, 2014

2. Ρύθμιση της γλυκόλυσης, 2014

Αρχείο 3. Γλυκονεογένεση, 2014

3. Γλυκονεογένεση, 2014

Αρχείο 4. Κύκλος Krebs, 2014

4. Κύκλος Krebs, 2014

Αρχείο 5. Οξειδωτική φωσφορυλίωση, 2014

5. Οξειδωτική φωσφορυλίωση, 2014

Αρχείο 6. Πορεία φωσφορικών πεντοζών, 2014

6. Πορεία φωσφορικών πεντοζών, 2014

Αρχείο 7. Μεταβολισμός του γλυκογόνου, 2014

7. Μεταβολισμός του γλυκογόνου, 2014

Μεταβολισμός λιπαρών οξέων Αρχείο TCA cycle (video)
Αρχείο respiration (video)
Αρχείο ATP synthesis (video)
Αρχείο β-οξείδωση14

β-οξείδωση14

Αρχείο β-οξείδωση (video)
Αρχείο AcCoA movement (video)
Αρχείο ATP from fatty acid (video)
Αρχείο Σύνθεση λιπαρών, 2014

Σύνθεση λιπαρών, 2014

Αρχείο adenylate cyclase (video)
Αρχείο PKA (video)
Αρχείο fatty acid synthetase (video)
Αρχείο Χοληστερόλη14

Χοληστερόλη14

Αρχείο clathrin (video)
Αρχείο LDL (video)
Αρχείο Στεροειδείς ορμόνες14

Στεροειδείς ορμόνες14

Μεταβολισμός νουκλεοτιδίων και αμινοξέων Αρχείο 1. Καταβολισμός πρωτεϊνών και αμινοξέων

1. Καταβολισμός πρωτεϊνών και αμινοξέων

Αρχείο 2. Βιοσύνθεση αμινοξέων

2. Βιοσύνθεση αμινοξέων

Αρχείο 3. Βιοσύνθεση Νουκλεοτιδίων

3. Βιοσύνθεση Νουκλεοτιδίων

Ολοκλήρωση του μεταβολισμού Αρχείο Ολοκλήρωση Μεταβολισμού_15

Ολοκλήρωση Μεταβολισμού_15

Ενδεικτικά θέματα παλαιότερων εξετάσεων Αρχείο Εξέταση-2004

Εξέταση-2004

Αρχείο Εξέταση-2005
Αρχείο Εξέταση-2006
Αρχείο Εξέταση-2008
Αρχείο Εξέταση-2009
Αρχείο Εξέταση-2010
Αρχείο Εξέταση-2011
Αρχείο Εξέταση-2011Α
Αρχείο Εξέταση-2012