Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Εισαγωγή στην ανοσία Αρχείο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ (2014-15)

.

2. Κύτταρα και ιστοί του ανοσοποιητικού συστήματος Αρχείο Κύτταρα και Ιστοί του Ανοσοποιητικού (2014-15)

Iστοί και κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος

  1.  Κατηγορίες  λευκοκυττάρων

  2.  Ιδιότητες των λευκοκυττάρων

  3.  Βιολογικός κύκλος των λεμφοκυττάρων

  4.  Αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα

  5.  Κεντρικά λεμφικά όργανα

  6.  Περιφερικά λεμφικά όργανα

  7.   Ρόλος των λεμφικών οργάνων

  8.  Μετανάστευση λευκοκυττάρων

Λέξεις κλειδιά: Λευκοκύτταρα, λεμφοκύτταρα, μακροφάγα, πολυμορφοπύρηνα, δενδριτικά κύτταρα, φυσικοί φονείς (ΝΚ), ουδετερόφιλα, βασεόφιλα, ηωσινόφιλα, Β λεμφοκύτταρα, Τ λεμφοκύτταρα, αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, λεμφικό σύστημα, αιματοποίηση, λεμφαδένες.

3. Φυσική ανοσία, φλεγμονή Αρχείο Φυσική Ανοσία (2014-15)

Λέξεις κλειδιά: Φυσική ανοσία, φλεγμονή, επίκτητη ανοσία, κυτταροκίνες, πρωτεΐνες συμπληρώματος, αντιμικροβιακά πεπτίδια, πρωτεΐνες οξείας φάσεως.

4. Αντιγόνα, αντισώματα Αρχείο Αντιγόνα Αντισώματα (2014-15)
5. Αντίδραση Ag-Ab, ανασυνδυασμός Αρχείο Αντίδραση Ag-Ab Ανασυνδυασμός Ig (2014-15)
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ Ag-Ab
 • Συγγένεια/Συνάφεια Ab
 • Eιδικότητα Ab
 • Αρχές Ανοσοδοκιμασιών
 • Παραγωγή και ορολογία αντισωμάτων

Σωματικός Ανασυνδιασμός

 • Ανασυνδιασμός των γονιδιακών τμημάτων v, d, j αναγκαία συνθήκη για την ποικιλομορφία των Ab
 • Μηχανισμοί ανασυνδιασμού
 • Συνδυαστική ποικιλομορφία
 • Συνδετική ποικιλομορφία

Move resource

6. Μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας (MHC) Αρχείο MHC Αντιγονοπαρουσίαση (2014-15)

Move resource

7. Ο Τ κυτταρικός υποδοχέας (TCR) Αρχείο TCR (2014-15)

Τι είναι ο ΤCR, τι αναγνωρίζει, ποια είναι η δομή του

• Το μόριο CD3 και η ζ αλυσίδα
• Μετάδοση σήματος μέσω TCR/CD3
• Επικουρικά μόρια, ρόλος τους στην ενεργοποίηση των Τ κυττάρων

-CD4/CD8

-CD28/CTLA4

-μόρια προσκόλλησης

Move resource

8. Ωρίμανση Β και Τ λεμφοκυττάρων Αρχείο Ωρίμανση Λεμφοκυττάρων (2014-15)

Move resource

9. Ενεργοποίηση των Τ κυττάρων Αρχείο Ενεργοποίηση Τ κυττάρων (2014-15)

Move resource

10. Ενεργοποίηση των Β κυττάρων Αρχείο Ενεργοποίηση των B κυττάρων (2014-15)

Move resource

11. Δραστικοί μηχανισμοί κυτταρικής ανοσίας Αρχείο Δραστικοί Μηχανισμοί Κυτταρικής Ανοσίας (2014-15)

Move resource

12. Δραστικοί μηχανισμοί χυμικής ανοσίας Αρχείο Δραστικοί Μηχανισμοί Χυμικής Ανοσίας (2014-15)

Άμεσες και Έμμεσες δράσεις Αb

     •Εξουδετέρωση μικροβίων και τοξινών
     •Ωψονοποίηση – Φαγοκυττάρωση
     •Aντισώματo-εξαρτώμενη ενδοκυττάρια εξουδετέρωση
     •Εξαρτώμενη από Αb κυτταρομεσολαβούμενη

       κυτταροτοξικότητα, ΑDCC

•Ενεργοποίηση του C
      • Οδοί ενεργοποίησης
      •Υποδοχείς του C
      • Ρόλος του C

Move resource

13. Ανοσολογική ανοχή Αρχείο Ανοσολογική ανοχή (2014-15)

Ορισμός και ρόλος της Ανοσιακής Ανοχής.
•Μηχανισμοί Τ κυτταρικής Κεντρικής Ανοσιακής Ανοχής
•Μηχανισμοί Τ κυτταρικής Περιφερικής Ανοσιακής Ανοχής
     •Ανέργια
     •Απόπτωση
     •Ρυθμιστικά Τ κύτταρα
• Μηχανισμοί Β κυτταρικής ανοχήςMove resource

14. Kύτταρα Φυσικοί φονείς και Λεμφοκύτταρα της Φυσικής Ανοσίας Αρχείο Kύτταρα Φυσικοί φονείς και Λεμφοκύτταρα της Φυσικής Ανοσίας
 • NK κύτταρα
  • ιδιότητες
  • λειτουργίες
  • Μηχανισμοί αναγνώρισης κυττάρων στόχων
  • Συνεργασία των ΝΚ με άλλους κυτταρικούς πληθυσμούς
 • γδ Τ κύτταρα, ιδιότητες και λειτουργίες
 • ΝΚΤ κύτταρα, ιδιότητες και λειτουργίες
 • Β1 και ΜΖ Β κύτταρα
15. Ασθένειες υπερευαισθησίας Αρχείο Ασθένειες Υπερευαισθησίας
 • Τύποι αντιδράσεων υπερευαισθησίας
  • Αντιδράσεις υπερευαισθησίας και αυτοανοσία
  • Παθογενετικοί μηχανισμοί αυτοάνοσων νοσημάτων
 • Αυτοανοσία-Αυτοάνοσα νοσήματα
 • Αλλεργία-αλλεργιογόνα
  • μηχανισμοί ευαισθητοποίησης
  • μηχανισμοί πρόκλησης αλλεργικής αντίδρασης
  • διάγνωση
16. Καρκίνος και ανοσιακή απάντηση Αρχείο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 • Η ανοσία στους καρκινικούς όγκους
 • Καρκινικά αντιγόνα
 • Ανοσοθεραπεία
17. Ανοσοανεπάρκειες Αρχείο ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ
 • Κατάταξη
 • Κύριοι μηχανισμοί ανοσοανεπαρκειών