Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Αντιγραφή DNA Αρχείο Αντιγραφή DNA

Αντιγραφή DNA

2. Πλασμίδια Αρχείο Αντιγραφή πλασμιδιακού DNA

Αντιγραφή πλασμιδιακού DNA

Αρχείο Έλεγχος πλασμιδιακής αντιγραφής

Έλεγχος πλασμιδιακής αντιγραφής

Αρχείο Πλασμίδια

Πλασμίδια

3. Βακτηριακή σύζευξη Αρχείο Σύζευξη

Σύζευξη

4. Βακτηριακός μετασχηματισμός Αρχείο Μετασχηματισμός

Μετασχηματισμός

5. Ακραιόφιλα βακτήρια Αρχείο Ακραιόφιλα βακτήρια

Ακραιόφιλα βακτήρια