Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Αρχές HACCP Αρχείο Αρχές HACCP

1

2. Κίνδυνοι και έλεγχος αυτών Αρχείο Κίνδυνοι και έλεγχος αυτών

2

3. Εφαρμογή HACCP σε μονάδα παραγωγής τροφίμων Αρχείο Εφαρμογή HACCP σε μονάδα παραγωγής τροφίμων

3

4. Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14000 - Προοπτικές εφαρμογής στη βιομηχανία τροφίμων. Αρχείο Σημειώσεις

6

5. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS). Βήματα εφαρμογής του EMAS. Το EMAS σε σχέση με το ISO 14001 και το BS 7750. Αρχείο Σημειώσεις

5

6. Εισαγωγή στην ποιότητα - Έλεγχος ποιότητας - Βελτίωση ποιότητας Αρχείο Σημειώσεις

6

7. Ποιότητα και εταιρείες τροφίμων Αρχείο Σημειώσεις

7

8. Το νέο πρότυπο ISO 22000 διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων. Αρχείο Σημειώσεις

8