Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Εισαγωγή Αρχείο Εκπαιδευτικά Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα

Εκπαιδευτικά Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα

2. Εγγραφή στο e course, παρουσίαση οπτικών περιβαλλόντων προγραμματισμού Αρχείο Μία εισαγωγή στο BYOB
Αρχείο Εγχειρίδιο BYOB (αγγλικά)
Αρχείο Οι εντολές του BYOB (ελληνικά)
Διεύθυνση URL Το BYOB στο 1ο Δημοτικό Ασπρόπυργου
Διεύθυνση URL Μαθήματα BYOB στο youtube
Αρχείο Το λογισμικό BYOB
3. Μία ελκυστική εισαγωγή στον προγραμματισμό Αρχείο Μία ελκυστική εισαγωγή στον προγραμματισμό

Μία ελκυστική εισαγωγή στον προγραμματισμό

Διεύθυνση URL easylogo: ένα ελεύθερο προγραμματιστικό περιβάλλον.
4. Το πρόγραμμα σπουδών για την Πληροφορική και τις ΤΠΕ στο δημοτικό σχολείο Αρχείο Πληροφορική και ΤΠΕ

Πληροφορική και ΤΠΕ

Αρχείο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

5. Το πρώτο πρόγραμμα Αρχείο Ο Πληροφορικός Γραμματισμός στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Ο Πληροφορικός Γραμματισμός στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Αρχείο Η λογική του προγραμματισμού

Η λογική του προγραμματισμού

6. Εκπαιδευτικά παιχνίδια Αρχείο Πηγές για προγραμματισμό και παιχνίδια

Πηγές για προγραμματισμό και παιχνίδια

Διεύθυνση URL Προγραμματίζοντας σε easy logo
12ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου
7. Σχεδίαση εκπαιδευτικού παιχνιδιού Αρχείο Περιγραφή παιχνιδιού

Περιγραφή παιχνιδιού

8. Έναρξη προγραμματισμού επιλεγμένου παιχνιδιού Αρχείο Η σκηνή σε SCRATCH / BYOB

Η σκηνή σε SCRATCH / BYOB

9. Προγραμματισμός παιχνιδιού v.1 Αρχείο Ένα εκπαιδευτικό σενάριο με Scratch

Ένα εκπαιδευτικό σενάριο με Scratch

10. Προγραμματισμός παιχνιδιού ν.2 Αρχείο Ορισμένες χρήσιμες εντολές byob

Ορισμένες χρήσιμες εντολές byob

11. Προγραμματισμός παιχνιδιού ν.3 Αρχείο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ BYOB

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ BYOB

12. Τελική έκδοση παιχνιδιού Αρχείο Υλικό σχετικά με παιχνίδια

Υλικό σχετικά με παιχνίδια