Θέμα Όνομα Περιγραφή
Φάκελος Οδηγίες συγγραφής και παρουσίασης εργασίας

Δίνονται οδηγίες για την συγγραφή και παρουσίαση της εργασίας που γίνεται από τους φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος της Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων

Φάκελος Χρήσιμες διευθύνσεις στο διαδίκτυο

Δίνονται τα links  για τις βάσεις δεδομένων αναζήτησης επιστημονικής βιβλιογραφίας  (π.χ. PubMed, Scopus, GoogleScholar κλπ) και τα links ιστότοπων διεθνών οργανισμών όπου μπορείτε επίσης να βρείτε χρήσιμες και έγκυρες πληροφορίες.

Φάκελος Θέματα Εργασιών

Επισυνάπτονται οι τρείς κατηγορίες θεμάτων εργασιών για το παρόν μάθημα

1. Εισαγωγή στο μάθημα της Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων Αρχείο Σημειώσεις

1

2. Μικροβιολογία υδάτων I Αρχείο Σημειώσεις

2

3. Μικροβιολογία Υδάτων ΙΙ Αρχείο 3a Μικροβιολογία Υδάτων II

.

4. Μύκητες - Μυκοτοξίνες και Τρόφιμα Αρχείο Σημειώσεις

4

5. Παράσιτα και τρόφιμα Αρχείο Σημειώσεις

5

6. Τροφιμογενείς ζωονόσοι Αρχείο Σημειώσεις

6

7. Prions και ασφάλεια τροφίμων Αρχείο Σημειώσεις

7

8. Κατάλοιπα στα τρόφιμα και συντηρητικά τροφίμων Αρχείο 8 Κατάλοιπα Συντηρητικά

.

9. Ακτινοβόληση και Ραδιομόλυνση των τροφίμων Αρχείο 9 Ακτινοβόληση και Ραδιομόλυνση των τροφίμων

.

10. Μικροβιολογικά Κριτήρια Τροφίμων Αρχείο 10 Μικροβιολογικά κριτήρια τροφίμων

.

11. Μικροοργανισμοί που ελέγχονται ανά είδος τροφίμου Αρχείο 11 Μικρόβια που ελέγχονται σε κάθε είδος τροφίμων

.

12. Θαλασσινά τρόφιμα και βιοτοξίνες Αρχείο 12 Τοξικά σύνδρομα από κατανάλωση βιοτοξινών

.

13. Πώς γράφουμε επιστημονικές εργασίες και πως μιλάμε σε ακροατήριο Αρχείο Σημειώσεις

13

Αρχείο Η Λευκή βίβλος ασφάλειας των τροφίμων
Η Λευκή Βίβλος της ασφάλειας των τροφίμων, έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με την ασφαλή παραγωγή και διακίνηση των τροφίμων στην Ε.Ε.
Βιβλιογραφία Αρχείο Χρήσιμες διευθύνσεις στο διαδίκτυο
Στο φυλλάδιο αυτό αναφέρονται χρήσιμες διευθύνσεις στο διαδίκτυο σε σχέση με την Μικροβιολογία, την Υγιεινή και την Ασφάλεια των τροφίμων, τις τροφιμογενείς και υδατογενείς λοιμώξεις και τα τροφιμογενή νοσήματα γενικά. Καθώς και οι βάσεις δεδομένων για την αναζήτηση της βιβλιογραφίας