Θέμα Όνομα Περιγραφή
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αρχείο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πυρηνικά Πρότυπα (μοντέλα)

Το Μοντέλο του αερίου Fermi

Το Μοντέλο των φλοιών

 • Το δυναμικό του αρμονικού ταλαντωτή 
 • Η αλληλεπίδραση spin-orbit 
 • Προβλέψεις για το πυρηνικό spin 
 • Η μαγνητική ροπή απλού σωματίου 
 • Η τετραπολική ροπή απλού σωματίου

Συλλογικές κινήσεις νουκλεονίων

 • Ενδείξεις συλλογικής συμπεριφοράς
 • Περιγραφή του παραμορφωμένου πυρηνικού σχήματος
 • Καταστάσεις δόνησης
 • Περιγραφή των ενεργειακών φασμάτων δόνησης
 • Περιγραφή των ενεργειακών φασμάτων περιστροφής
 • Η ροπή αδρανείας
 • Το μοντέλο της περιστρεφόμενης υγρής σταγόνας

Εισαγωγή στις Πυρηνικές Αντιδράσεις

 • Χρονικές κλίμακες
 • Κινηματική δύο σωμάτων
 • Τύποι αντιδράσεων – Νόμοι διατήρησης
 • Ενεργός διατομή
 • Μετασχηματισμοί γωνιών και ενεργών διατομών
 • Πείραμα διέλευσης
 • Πειράματα με επιταχυντές
 • Σκέδαση Rutherford. Προσδιορισμός της ακτίνας των πυρήνων.
 • Κβαντικά και σχετικιστικά φαινόμενα
 • Συνθήκη κλασικών τροχιών
 • Σκέδαση ηλεκτρονίων
 • Κβαντομηχανική σκέδαση
 • Ποιοτικά χαρακτηριστικά πυρηνικών αντιδράσεων
 • Μοντέλα πυρηνικών αντιδράσεων
1 - Το μοντέλο του αερίου Fermi Αρχείο 01 - Το μοντέλο του αερίου Fermi

Περιγράφεται το μοντέλο του αερίου Fermi και οι κυριότερες εφαρμογές του

2 - Το μοντέλο των φλοιών Αρχείο 02 - Το μοντέλο των φλοιών

Το μοντέλο των φλοιών

Αρχείο 02α - Η μαγνητική διπολική και η ηλεκτρική τετραπολική ροπή

Η μαγνητική διπολική και η ηλεκτρική τετραπολική ροπή στα πλάισια του μοντέλου των φλοιών

3 - Συλλογικά Φαινόμενα Αρχείο Συλλογική συμπεριφορά πυρήνων

Ενδείξεις συλλογικής συμπεριφοράς. Περιγραφή του παραμορφωμένου πυρηνικού σχήματος. Τετραπολικές ροπές. Συλλογικά ενεργειακά φάσματα.

Αρχείο Ενεργειακές καταστάσεις δόνησης

Περιγραφή των ενεργειακών καταστάσεων δόνησης

4 - Ειδικά θέματα Αρχείο Το μοντέλο της περιστρεφόμενης υγρής σταγόνας

Περιγράφεται το μοντέλο της περιστρεφόμενης υγρής σταγόνας. 

Αρχείο Καταστάσεις υψηλού spin

Περιγράφεται η παραγωγή πυρηνικών καταστάσεων υψηλού spin με πυρηνικές αντιδράσεις σύντηξης βαρέων ιόντων. Περιγράφονται τυπικές πειραματικές διατάξεις.

5 - Εισαγωγή στις Πυρηνικές Αντιδράσεις Αρχείο 00 - Ιστορική αναδρομή

Ιστορική αναδρομή

Αρχείο 01 - Κινηματική 2 σωμάτων

Κλασική κινηματική 2 σωμάτων

Αρχείο 02 - Νόμοι διατήρησης

 Νόμοι διατήρησης

Αρχείο 03 - Τύποι αντιδράσεων

Τύποι αντιδράσεων

Αρχείο 04 - Η ενεργός διατομή

Η ενεργός διατομή μιας πυρηνικής αντίδρασης

Αρχείο 05 - Μετασχηματισμοί γωνιών και ενεργών διατομών

Μετασχηματισμοί γωνιών και ενεργών διατομών

Αρχείο 06 - Εξασθένιση δέσμης

Εξασθένιση δέσμης

Αρχείο 07 - Επιταχυντές

Πειράματα πυρηνικής φυσικής με επιταχυντές 

Αρχείο 08 - Σκέδαση Rutherford

Σκέδαση Rutherford

Αρχείο 09 - Κλασικά, Κβαντικά και Σχετικιστικά Φαινόμενα

Συνθήκη κλασικών τροχιών. Η παράμετρος Sommerfeld. Εφαρμογή στην σκέδαση p+p. Κλασική και σχετικιστική συμπεριφορά των διαφορικών ενεργών διατομών. 

Αρχείο 10 - Σκέδαση ηλεκτρονίων

Βασικές έννοιες για την περιγραφή της σκέδασης ηλεκτρονίων από πυρήνες. Οι έννοιες αυτές εφαρμόζονται στην ερμηνεία πειραματικών αποτελεσμάτων με σκοπό την εύρεση της κατανομής φορτίου και μαγνητισμού των πυρήνων, στις βασικές και διεγερμένες τους στάθμες.  

Αρχείο 11 - Κβαντική σκέδαση

Κβαντική σκέδαση

Αρχείο 12 - Σκέδαση ταυτοτικών πυρήνων

Η διαφορική ενεργός διατομή σκέδασης μεταξύ δύο ομοίων πυρήνων στο σύστημα κέντρου μάζας είναι συμμετρική περί τις 90 μοίρες. Εξετάζουμε την μορφή της διαφορικής ενεργού διατομής κατά την σκέδαση μεταξύ δύο ομοίων μποζονίων ή φερμιονίων. 

Αρχείο 13 - Αντίστροφες αντιδράσεις

Αντίστροφες αντιδράσεις

Αρχείο 14 - Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Αρχείο 15 - Άμεσες αντιδράσεις και αντιδράσεις σύνθετου πυρήνα

Άμεσες αντιδράσεις και αντιδράσεις σύνθετου πυρήνα

Αρχείο 16 - Διέλευση και ανάκλαση σε φράγματα δυναμικού

Συζητώνται τα θέματα της ανάκλασης από απορροφητική περιοχή, διέλευση από φράγμα Coulomb και συμπεριφορά των ενεργών διατομών κοντά στο κατώφλιο. 

6 - Το οπτικό μοντέλο της ελαστικής σκέδασης και το στατιστικό μοντέλο της αποδιέγερσης του σύνθετου πυρήνα Αρχείο Το οπτικό μοντέλο

Το οπτικό μοντέλο. Ελαστική σκέδαση και απορρόφηση. 

Αρχείο Το μοντέλο του Weisskopf

Περιγράφεται το μοντέλο του Weisskopf για την αποδιέγερση του σύνθετου πυρήνα.