Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Εισαγωγή Αρχείο Σημειώσεις

1

2. Φυσικά προϊόντα ως πηγή φαρμάκων Αρχείο Σημειώσεις

2

3. Αξιολόγηση της δράσης των φυσικών προϊόντων Αρχείο Σημειώσεις

3

4. Βιοκαταλυτικές διεργασίες για την παραγωγή βιοδραστικών προϊόντων Αρχείο Σημειώσεις

4

5. Βιοκαταλυτικά εργαλεία Αρχείο Σημειώσεις

5

6. Νανοβιοτεχνολογικά εργαλεία Αρχείο Σημειώσεις

6

7. Νανοβιοτεχνολογία και στοχευμένη μεταφορά φαρμάκων Αρχείο Σημειώσεις

7

8. Μικροβιακά προϊόντα ως πηγή φαρμάκων Αρχείο Σημειώσεις

8

9. Βιοδραστικά προϊόντα από μύκητες και μικροφύκη Αρχείο Σημειώσεις

9

10. Βιοδραστικά συστατικά λειτουργικών τροφίμων Αρχείο Σημειώσεις

10

11. Θερανωστικά υβριδικά υλικά Αρχείο Σημειώσεις

11