Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Εισαγωγή Αρχείο Σημειώσεις

1

2. Κανόνας 18 ηλεκτρονίων Αρχείο Σημειώσεις

2

3. Μεταλλοκαρβονύλια Αρχείο Σημειώσεις

3

4. Καρβονυλικά Ανιόντα (ΚΑ) Αρχείο Σημειώσεις

4

5. Υδρίδια ΜΚ Αρχείο Σημειώσεις

5

6. Αλληλεπίδραση M-CH2=CH2 Αρχείο Σημειώσεις

6

7. Μεταλλονιτροζύλια Αρχείο Σημειώσεις

7

8. Τύποι αντιδράσεων στις οργανομεταλλικές ενώσεις Αρχείο Σημειώσεις

8

9. Μεταλλικές πλειάδες [δεσμοί Μ-Μ] Αρχείο Σημειώσεις

9

10. Ηλεκτροχημεία (Βασικές γνώσεις - Εφαρμογές) Αρχείο Σημειώσεις

10

11. Φωτοβολταϊκά Αρχείο Σημειώσεις

11

12. Μηχανισμοί Ανόργανων Αντιδράσεων Αρχείο Σημειώσεις

4

13. Κατάλυση από σύμπλοκα Αρχείο Σημειώσεις

5

14. Στοιχεία Βιοανόργανης Χημείας Αρχείο Σημειώσεις

6