Θέμα Όνομα Περιγραφή
1. Ανιοντικός πολυμερισμός (ΑΒ, ΑΒΑ, ΑΒΑ΄, ΑΒC, ABCD) Αρχείο Σημειώσεις

Σημειώσεις

Αρχείο Σημειώσεις

Σημειώσεις

2. Κατιοντικός πολυμερισμός (AB, ABA, ABC) Αρχείο Σημειώσεις

Σημειώσεις

3. Ζωντανός ριζικός πολυμερισμός (ΑΒ, ΑΒΑ, ΑΒC, ABCD) Αρχείο Σημειώσεις

Σημειώσεις

4. Πολυμερισμός μετάθεσης ομάδας (ΑΒ, ΑΒΑ, ABC) Αρχείο Σημειώσεις

Σημειώσεις

5. Πολυμερισμός μετάθεσης διάνοιξης δακτυλίου (ΑΒ, ΑΒΑ) Αρχείο Σημειώσεις

Σημειώσεις

6. Πολυμερισμός Ziegler-Natta Αρχείο Σημειώσεις

Σημειώσεις

7. Συνδυασμός διαφορετικών μεθόδων πολυμερισμού (ΑΒ, ΑΒΑ) Αρχείο Σημειώσεις

Σημειώσεις

8. Χημικές Τροποποιήσεις πολυμερών Αρχείο Σημειώσεις

Σημειώσεις

9. Σύνθεση μη Γραμμικών Συμπολυμερών Αρχείο Σημειώσεις

Σημειώσεις

Αρχείο Σημειώσεις

Σημειώσεις

10. Μοριακός Χαρακτηρισμός Συμπολυμερών Αρχείο Σημειώσεις

Σημειώσεις