Θέμα Όνομα Περιγραφή
Θέμα 1 Αρχείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Παρουσιάζεται το σχεδιάγραμμα μελέτης του μαθήματος

Αρχείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΜΕ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

The paper highlights the possibilities of incorporating media literacy in everyday (pre) school  procedure. Among the various forms of communication activity used by the teacher, those related to media are explored. Furthermore, the reader is given the opportunity to understand why cultivating media literacy can lead to the improvement of language teaching in the classroom as well pupils’ encouragement to critically assess the various messages that affect them. A series of methods is proposed to enrich the processing of authentic material presented in the classroom. Finally, specific practices are presented to motivate pupils to become potential communication co – creators within the framework of feedback.

Αρχείο Αποσυναρμολογώντας τα τηλεοπτικά προϊόντα