Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

 • 1. Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  • Εισαγωγή – Γλώσσες προγραμματισμού
  • Προγραμματιστικά μοντέλα (paradigms)
  • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
  • Κλάσεις και Αντικείμενα
  • Εισαγωγή στη Java  – Βασικό συντακτικό και εντολές
  • Είσοδος έξοδος, Strings, Διακλαδώσεις, Βρόγχοι

  Λέξεις κλειδιά: Γλώσσες προγραμματισμού, δομημένος προγραμματισμός, διαδικασιακός προγραμματισμός, προγραμματιστικά μοντέλα, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, κλάσεις, αντικείμενα, διακλαδώσεις, βρόγχοι.

 • 2. Κλάσεις, Πίνακες, Αντικείμενα, Μέθοδοι

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  • Switch, Κλάσεις, Ισότητα Strings, Wrapper Classes, Πινάκες
  • Αντικείμενα, Μέθοδοι
  • Accessor & Mutator methods
  • Constructors. Υπερφόρτωση. Αντικείμενα ως παράμετροι
  • toString. equals
  • Παραδείγματα: RandomVector, Stack

  Λέξεις κλειδιά: switch, κλάσεις, ισότητα, wrapper classes, πίνακες, αντικείμενα, μέθοδοι, accessor methods, mutator methods, constructors, υπερφόρτωση.

 • 3. Αναφορές, Σύνθεση & Συνάθροιση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  • Αναφορές, Δυναμική δέσμευση μνήμης, Αναφορές ως ορίσματα
  • Αναφορές ως επιστρεφόμενες τιμές. Ρηχά και βαθιά αντίγραφα
  • Copy Constructor. Πίνακες από αντικείμενα
  • Σύνθεση και συνάθροιση. Παράδειγμα στοίβας
  • ArrayList. Σύνθεση και συνάθροιση. Παράδειγμα: Τμήμα πανεπιστημίου

  Λέξεις κλειδιά: Αναφορές, δυναμική δέσμευση μνήμης, ορίσματα, ρηχά αντίγραφα, βαθιά αντίγραφα, copy constructor, σύνθεση, συνάθροιση, στοίβα.

 • 4. Κληρονομικότητα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  • Εισαγωγή στην Κληρονομικότητα
  • Υπέρβαση μεθόδων (method overriding). Downcasting. Late Binding
  • Αφηρημένες κλάσεις. Interfaces
  • Κληρονομικότητα. Αφηρημένες κλάσεις. Interfaces. Παράδειγμα
  • Παράδειγμα Κληρονομικότητας. Γενικευμένες κλάσεις

  Λέξεις κλειδιά: κληρονομικότητα, υπέρβαση μεθόδων, downcasting, late binding, αφηρημένες κλάσεις, interfaces, γενικευμένες κλάσεις, βασική κλάση, παράγωγη κλάση, ιεραρχία κλάσεων, υπερκλάση, υποκλάση.

 • 5. Συλλογές, Εξαιρέσεις, GUIs

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  • Συλλογές (ArrayList, HashSet, HashMap)
  • Εξαιρέσεις (Exceptions)
  • Αρχεία. Επεξεργασία Αλφαριθμητικών
  • Στατικές μέθοδοι και μεταβλητές
  • Graphical User Interfaces (GUIs). Event Driven Programming. Η βιβλιοθήκη Swing

  Λέξεις κλειδιά: Συλλογές, εξαιρέσεις, αρχεία, στατικές μέθοδοι, στατικές μεταβλητές, regular expressions, Graphical User Interfaces, GUIs, Event Driven Programming, ArrayList, HashSet, HashMap.

 • Ασκήσεις

 • Συγγράμματα

  1. Απόλυτη  Java  (περιέχει  CD),  Savitch  Walter, Εκδόσεις ΣΤΕΛΛΑ  ΠΑΡΙΚΟΥ  &  ΣΙΑ  ΟΕ, Έκδοση: 1η έκδ./2008

  2. JAVA  ΜΕ  UML:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ,  ELSE  LERVIK,  VEGARD B. HAVDAL,  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΠΕ, Έκδοση: 1η/2004

  3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΣΕ  JAVA: ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ,  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ,  ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,  BARBARA LISKOV, JOHN GUTTAG,    ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, Έκδοση: 1η/2007
  • Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία