Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Βιοχημεία ΙΙ

  Διδάσκοντες: Καθ. Δ. Τσουκάτος, Αναπλ. Καθ. Α.-Ε. Κούκκου.

 • 1. Μεταβολισμός Αζωτούχων Ενώσεων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Περιγράφονται αναλυτικά θέματα που αφορούν:

  • στην αναπλήρωση των πρωτεινών (διάμεσος μεταβολισμός,καταβολισμός πρωτεϊνών διατροφής, ο μηχανισμός πρόσδεσης της ουβικιτίνης στην πρωτεΐνη στόχο, το πρωτεόσωμα)
  • στον καταβολισμός των αμινοξέων (οι αμινομεταφοράσες, ο κύκλος της ουρίας, σύνδεση του κύκλου της ουρίας με τον κύκλο του κιτρικού, η τύχη του ανθρακικού σκελετού)
  • στη βιοσύνθεση των αμινοξέων (ο Κύκλος του Αζώτου,το σύμπλεγμα της Αζωτάσης, η ροή των ηλεκτρονίων, η μεταφορά της NH3 στα αμινοξέα, η βιοσύνθεση των αμινοξέων)
  • στην βιοσύνθεση των νουκλεοτιδίων (ονοματολογία βάσεων, νουκλεοζιτών, νουκλεοτιδίων, η De Novo βιοσύνθεση του πυριμιδινικού δακτυλίου,η βιοσύνθεση των Πουρινών,η Αναγωγάση των ριβονουκλεοτιδίων, ο μηχανισμός της αναγωγάσης,ο σχηματισμός του Θυμιδυλικού).

  Λέξεις κλειδιά: Πρωτείνες, Αμινοξέα, Πορφυρίνες Νουκλεοτίδια.

 • 2. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΛΙΠΙΔΙΩΝ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Γίνεται μελέτη θεμάτων που αφορούν στον μεταβολισμό των λιπίδιων. Αναλυτικότερα μελετώνται τα γλυκερολιπίδια ( L-διαμόρφωση), τα σφιγγολιπίδια και οι στερόλες.

  Λέξεις κλειδιά: Γλυκερολιπίδια, Λιπάσες, Φωσφολιπίδια, Φωσφολιπάσες, Σφιγγολιπίδια, HMG-Αναγωγάση, Στερόλες

 • 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ - ΒΙΟΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Περιγράφονται θέματα που αφορούν στον έλεγχο του μεταβολισμού και της βιοσηματοδότησης (επικοινωνία με το περιβάλλον - βιοσηματοδότηση, σήματα – ορμόνες του μεταβολισμού, υποδοχείς ορμονών που ελέγχουν τον μεταβολισμό, διακοπή του σήματος, υποδοχείς στεροειδών ορμονών – βιοσηματοδότηση στον κυτταρικό πυρήνα)

  Λέξεις κλειδιά: Ορμόνες του μεταβολισμού, ορμονικοί υποδοχείς, δεύτεροι αγγελιοφόροι.

 • 4. ΣΥΝΘΕΣΗ DNA

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Περιγράφεται η δομή των νουκλεϊνικών οξέων (προϊόντα υδρόλυσης των νουκλεϊνικών οξέων, πυριμιδίνες, πουρίνες, οι πεντόζες ριβόζη και δεόξυριβόζη, νουκλεοζίτες και νουκλεοτίδια). Μελετάται η πρωτοταγής δομή του DNA, η δευτεροταγής δομή του DNA ‐ η διπλή έλικα και η τριτοταγής δομή του DNA. Επίσης, αναλύεται η βιοσύνθεση του DNA ‐ αντιγραφή (πολυπλοκότητα και σημασία της βιοχημικής πορείας της αντιγραφής, αντιγραφή του DNA στα προκαρυωτικά κύτταρα, μοντέλα αντιγραφής, η βιοχημική πορεία της αντιγραφής, αντιγραφή του DNA στα ευκαρυωτικά κύτταρα).

  Λέξεις κλειδιά:  Δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA), ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA), νουκλεοτίδιο, αντιγραφή, μεταγραφή, εκκινητής, DNA πολυμεράση, RNA  πολυμεράση, τμήματα Okazaki, DNA λιγάση, εξόνιο, ιντρόνιο, μάτισμα.

 • 5. ΣΥΝΘΕΣΗ RNA

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Μελετάται η βιοσύνθεση του RNA και η μεταγραφή. Αναλυτικότερα μελετώνται αναλυτικά η δομή και σύνθεση του RNA, τα μονόκλωνα μόρια RΝΑ που μπορούν να λάβουν δίκλωνες τριδιάστατες διαμορφώσεις, τα είδη RNA, η έννοια του αγγελιοφόρου RNA, η σύνθεση του RNA (μεταγραφή) συνοπτικά, οι πολλαπλές λειτουργίες της RNA πολυμεράσης, η χημεία της σύνθεσης RNA, η φυσαλίδα της μεταγραφής (το στάδιο της επιμήκυνσης), η μετα - μεταγραφική επεξεργασία προκαρυωτικών μορίων RNA, τα αντιβιοτικά - αναστολείς της προκαρυωτικής μεταγραφής.

  Λέξεις κλειδιά:  Μεταγραφή, RNA πολυμεράση, θέσεις προαγωγέων, φυσαλίδα μεταγραφής.

 • 6. ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Περιγράφεται η οργάνωση και η έκφραση της γενετικής πληροφορίας ‐ μετάφραση (βιοσύνθεση πρωτεϊνών). Ειδικότερα μελετώνται θέματα όπως ο γενετικός κώδικας, η ανακάλυψη του γενετικού κώδικα, τα χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα, ο εκφυλισμός του γενετικού κώδικα, η επεξεργασία (μάτισμα) ευκαρυωτικού RNA που δίδει ώριμο RNA (mRNA), η σύνθεση πρωτεϊνών: η μετάφραση νουκλεοτιδικών αλληλουχιών σε αλληλουχίες αμινοξέων, ο ρόλος του μεταφορικού RNA (tRNA) στην πρωτεϊνοσύνθεση, η σύνδεση των αμινοξέων με μόρια tRNA κ.α.)

  Λέξεις κλειδιά:  Μετάφραση, ριβόσωμα, μεταφορικό RNA (tRNA), κωδί-κιο, αντικωδίκιο, αλληλουχία Shine-Dalgarno. 

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενα συγγράμματα
   
  • David L. Nelson, Michael M. Cox "Lehninger Βασικές αρχές Βιοχημείας» 4η Έκδοση  Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης
  • Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer "Βιοχημεια" 5η Έκδοση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ