Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Βιολογικές Μεμβράνες και Μεταγωγή Σήματος

  Διδάσκουσα: Καθ. Μαρία - Ελένη Ε. Λέκκα

 • 1. Εισαγωγή - κλασμάτωση κυττάρων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Είδη κυττάρων, σύσταση, μέθοδοι ομογενοποίησης και κλασμάτωσης.

  Λέξεις κλειδιά: Ευκαρυωτικά  ζωικά κύτταρα, φυτικά κύτταρα, κυτταρικά οργανίδια, ομογενοποίηση, κλασμάτωση κυττάρων.

 • 2. Δομική ιεραρχία κυττάρων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Μοριακή σύσταση, υπερμοριακή συγκρότηση μεμβρανών.

  Λέξεις κλειδιά: Μεμβρανικά λιπίδια, πρωτεϊνες, υδατάνθρακες.

 • 3. Λιπίδια

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Μοριακά είδη και κατηγορίες λιπιδίων.

  Λέξεις κλειδιά: Φωσφολιπίδια, χοληστερόλη, τάξεις λιπιδίων.

 • 4. Πολυμορφισμός

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Δομές μεμβρανικών λιπιδίων σε υδατικό περιβάλλον.

  Λέξεις κλειδιά: Μικύλλια, κυστίδια, δομές εξαγωνικές, κρυστάλλική φάση, κρίσιμη μικυλλιακή συγκέντρωση, υδρόλιλη/υδρόφοβη ισορροπία.

 • 5. Πρωτεΐνες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Κατάταξη μεμβρανικών πρωτεϊνών, παραδείγματα, αρχές καθαρισμού.

  Λέξεις κλειδιά: Μεμβρανικές πρωτεϊνες.

 • 6. Πρωτεϊνικές Τεχνικές

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Τεχνικές ανάλυσης, χαρακτηρισμού μεμβρανικών πρωτεϊνών.

  Λέξεις κλειδιά: Ομογενοποίηση, φυγοκέντρηση, LC-MS, μικροσκοπία.

 • 7. Δομή βιολογικών μεμβρανών

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ρευστό μωσαϊκό μοντέλο, ασυμμετρία, ρευστότητα, τεχνικές ανίχνευσης, προσδιορισμού.

  Λέξεις κλειδιά: Ασυμμετρία, ρευστότητα.

 • 8. Διαλογή - Στόχευση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Διαλογή – στόχευση στη συγκρότηση των βιολογικών μεμβρανών.

  Λέξεις κλειδιά: Διαλογή – Στόχευση.

 • 9. Κυτταρική επικοινωνία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αυτοκρινής, παρακρινής σηματοδότηση, νευροδιαβίβαση. Διαφορές στους μηχανισμούς δράσης.

  Λέξεις κλειδιά: Αυτοκρινής, παρακρινής σηματοδότηση.

 • 10. Υποδοχείς δίαυλοι - καταλυτικοί

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ταξινόμηση υποδοχέων-διαύλων και καταλυτικών υποδοχέων. Παραδείγματα.

  Λέξεις κλειδιά: Υποδοχείς-δίαυλοι, καταλυτικοί υποδοχείς.

 • 11. Σηματοδοτικά μόρια

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ορμόνες, νευροδιαβιβαστές, μοριακοί αγγελιοφόροι.

  Λέξεις κλειδιά: Ορμόνες, νευροδιαβιβαστές, μοριακοί αγγελιοφόροι.

 • 12. Υποδοχείς G proteins - Τελεστές

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Μεταγωγή σήματος  μέσω πρωτεϊνών G.

  Λέξεις κλειδιά: G-πρωτεΐνες.

 • 13. Ενδοκυττάρια σήματα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ca2+, φωσφατιδυλο-ινοσιτόλη, cAMP, cGMP, μεταγραφικοί παράγοντες.

  Λέξεις κλειδιά: Ca2+, φωσφατιδυλο-ινοσιτόλη, cAMP, cGMP.

 • 14. Τερματισμός σηματοδότησης

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Κυτταρικές στρατηγικές τερματισμού σηματοδότησης.

  Λέξεις κλειδιά: Τερματισμός σηματοδότησης.

 • 15. Ανάλυση κατά Scatchard

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Προσδιορισμός συγγένειας και αριθμού υποδοχέων στις κυτταρικές μεμβράνες μέσω κινητικών δεδομένων.

  Λέξεις κλειδιά: Scatchard.

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. G. Zubay, (1983). "Biochemistry". Addison-Wesley Publishing Co.
  2. B. Alberts et al., (1989). "Molecular Biology of the Cell", 2nd edition. Garland Publishing Inc.
  3. L. Stryer, (1988). "Biochemistry". W.H.Freeman