Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Πολυμερή Υλικά

  Διδάσκων: Καθηγητής Απόστολος Θ. Αυγερόπουλος

 • 1. Επιστήμη Πολυμερών

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Γενική εισαγωγή στα πολυμερή με ιστορική αναδρομή, βασικές έννοιες και ονοματολογία πολυμερών.

  Λέξεις κλειδιά:  Πολυμερές, μονομερές, ολιγομερές, χημεία πολυμερών, ονοματολογία, βασικές έννοιες, εισαγωγή στις μεθόδους σύνθεσης μακρομορίων.

 • 2. Συνθετικά Μακρομόρια

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Πρωτογενείς και δευτερογενείς δεσμικές δυνάμεις μεταξύ μακρομορίων. Ιδιότητες πολυμερών με βάση αλληλεπιδράσεις. Διαχωρισμός πολυμερών ανάλογα με τις ιδιότητες τους. Αντιδράσεις πολυμερισμού - Εισαγωγή. Σταδιακές αντιδράσεις πολυμερισμού, κινητική μελέτη, έκταση πολυμερισμού, εξάρτηση μοριακών χαρακτηριστικών ανάλογα με το είδος της αντίδρασης. Αλυσωτές αντιδράσεις πολυμερισμού. Ριζικός, ανιοντικός και κατιοντικός πολυμερισμός. Βασικά χαρακτηριστικά, κινητική μελέτη, εξάρτηση μοριακών χαρακτηριστικών ανάλογα με το είδος της αντίδρασης.

  Λέξεις κλειδιά:  Δεσμικές δυνάμεις, σταδιακές και αλυσωτές αντιδράσεις, μοριακά χαρακτηριστικά πολυμερών.

 • 3. Χαρακτηρισμός Πολυμερών

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Χαρακτηρισμός πολυμερών σε διάλυμα με ωσμωμετρία μεμβράνης, ωσμωμετρία τάσης ατμών, σκέδαση φωτός, χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών, ιξωδομετρία αραιών διαλυμάτων. Διαμορφώσεις και αλληλεπιδράσεις πολυμερών σε αραιά διαλύματα. Χαρακτηρισμός πολυμερών σε στερεά κατάσταση με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης και διέλευσης, σκέδαση ακτίνων Χ υπό μικρές γωνίες. Κρυσταλλογραφία και βασικές έννοιες θεωρίας ομάδων για ένταξη των πολυμερών σε ομάδες επιπέδου και ομάδες χώρου.

  Λέξεις κλειδιά:  Πολυμερή σε αραιά διαλύματα, μοριακός χαρακτηρισμός, προσδιορισμός μοριακών χαρακτηριστικών πολυμερών σε διάλυμα, δομή και σχέση δομής - ιδιοτήτων πολυμερών σε στερεά κατάσταση.

 • 4. Ιδιότητες Πολυμερών

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Διαστάσεις μακρομορίων. Παράμετροι που επηρεάζουν την ευκαμψία. Κρυστάλλωση, τήξη, υαλώδης μετάπτωση. Παράμετροι που καθορίζουν τις ιδιότητες των πολυμερών με βάση το σημείο τήξης και τη θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης. Εισαγωγικές έννοιες ελαστικότητας και ιξωδοελαστικότητας πολυμερών.

  Λέξεις κλειδιά:  Απόσταση από άκρο σε άκρο, γυροσκοπική ακτίνα, ευκαμψία πολυμερών, ιδιότητες - διαμορφώσεις πολυμερών, ελαστικότητα, ιξωδοελαστικότητα.

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  • Σημειώσεις παραδόσεων (Διδάσκων: Α. Αυγερόπουλος)
  • ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ, Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Ε. Δ. ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ, 2006  (ΙSBN: 960-431-991-4)
  • ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ, A. ΝΤΟΝΤΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ, 2003 (ΙSBN: 960-87655-0-1)

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  • BLOCK COPOLYMERS: SYNTHETIC STRATEGIES, PHYSICAL PROPERTIES
  • AND APPLICATIONS (ΙSBN: 978-0-471-39436-5), βιβλιοθήκη Π.Ι.
  • ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ (ISBN: 960-431-991-4), βιβλιοθήκη Π.Ι.
  • ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ (ISBN: 960-8278-00-7), βιβλιοθήκη Π.Ι.