Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Ψυχολογία Κινήτρων

  Διδάσκουσα: Επίκ. Καθ. Γεωργία Α. Παπαντωνίου

 • 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Οι αιτίες της συμπεριφοράς και τα κίνητρα. Κίνητρα και γνώση. Κίνητρα και δράση. Ψυχολογία κινήτρων. Ορισμός και είδη κινήτρων. Μέθοδοι μελέτης κινήτρων. Ιστορική αναδρομή.

  Λέξεις κλειδιά:Είδη κινήτρων, Ιστορική αναδρομή της μελέτης των κινήτρων, Κίνητρα, Μέθοδοι μελέτης των κινήτρων.

 • 2. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Βιολογική και φυσιολογική βάση των κινήτρων (ένστικτα, πείνα, δίψα, ύπνος, σεξουαλικότητα).

  Λέξεις κλειδιά: Βιολογικά κίνητρα, Δίψα, Ένστικτα, Πείνα, Σύνθετα αντανακλαστικά, Ύπνος, Φυσιολογικά κίνητρα.

 • 3. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Διαστάσεις των συναισθημάτων. Ο μηχανισμός λειτουργίας τους. Η θεωρία των θετικών συναισθημάτων. Συναισθήματα που εγείρονται στο πλαίσιο της μάθησης.

  Λέξεις κλειδιά: Αρνητικά συναισθήματα, Θετικά συναισθήματα, Κοινωνικά συναισθήματα, Συναισθήματα σχετικά προς το έργο.

 • 4. Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:
  Το ιστορικό πλαίσιο των ιδεών του Freud. Η Ψυχαναλυτική θεωρία των κινήτρων. Συνειδητό, Ασυνείδητο. Οι μηχανισμοί άμυνας. Η δομή της προσωπικότητας. Η ψυχο-σεξουαλική ανάπτυξη.

  Λέξεις κλειδιά: Ασυνείδητα κίνητρα, Μηχανισμοί άμυνας.

 • 5. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ: Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ CARL-ROGERS

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η σχολή σκέψης των ανθρωπιστικών θεωριών. Η θεωρία της ενεργοποίησης–πραγμάτωσης του Carl Rogers, και η εφαρμογή της  στην τάξη.

  Λέξεις κλειδιά: Ανθρωπιστική ψυχολογία, Αυτο-ενεργοποίηση, Αυτο-πραγμάτωση, Βιωματική μάθηση με νόημα, Πελατοκεντρική  θεραπεία.

 • 6. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ: Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ABRAHAM MASLOW

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η θεωρία της ιεραρχίας των αναγκών του Abraham Maslow και η εφαρμογή της στην τάξη.

  Λέξεις κλειδιά: Αυτο-πραγμάτωση, Βασικές ανάγκες, Μετα-ανάγκες.

 • 7. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η θεωρία του κινήτρου επίτευξης: Χαρακτηριστικά του κινήτρου επίτευξης. Η τάση για επίτευξη επιτυχίας. Η τάση για αποφυγή της αποτυχίας. Τελικό κίνητρο επίτευξης. Εξέλιξη της θεωρίας. Κίνητρο για αποφυγή της επιτυχίας. Ανάπτυξη του κινήτρου επίτευξης στα παιδιά.

  Λέξεις κλειδιά: Κίνητρο για αποφυγή της αποτυχίας (φόβος αποτυχίας), Κίνητρο για επιτυχία (ανάγκη για επιτυχία), Κίνητρο επίτευξης.

 • 8. ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΙΤΙΑΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Θεωρίες αιτιακών αποδόσεων: Η θεωρία του Heider. Η θεωρία των Jones και Davis. Η θεωρία του Kelley. Συνεπαγόμενα της θεωρίας του Kelley.

  Λέξεις κλειδιά: Αιτιακές αποδόσεις (αιτιολογικοί προσδιορισμοί).

 • 9. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΑΙΤΙΑΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Το κίνητρο επίτευξης και η θεωρία αιτιακών αποδόσεων. Διαστάσεις των αιτιακών αποδόσεων. Αιτιακές αποδόσεις και συναισθήματα. Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα. Εσωτερικά κίνητρα και εκπαίδευση. Ο επιτυχημένος δάσκαλος. Η θεραπευτική χρήση των αιτιακών αποδόσεων στο σχολείο.

  Λέξεις κλειδιά: Αυτο-ρύθμιση, Διαστάσεις αιτιακών αποδόσεων (δυνατότητα ελέγχου, σταθερότητα, τόπος, ύπαρξη πρόθεσης), Έπαινος.

 • 10. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ: ΑΥΤΟ-ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΑΥΤΟ-ΕΚΤΙΜΗΣΗ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Οι έννοιες της αυτο-αντίληψης, της αυτο-εκτίμησης και των διαστάσεών τους. Η εξελικτική πορεία των παραπάνω εννοιών κατά τη βρεφική, την προσχολική και τη σχολική ηλικία.

  Λέξεις κλειδιά: Αυτο-αντίληψη, Αυτο-εκτίμηση, Κοινωνική ταυτότητα.

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  • Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2011). Ψυχολογία Κινήτρων. Αθήνα: Πεδίο.
  • Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2011). Τα κίνητρα στην εκπαίδευση. Αθήνα: Πεδίο.
  • Schunk, D. H., Pintrich, P., & Meece, J. (2010). Τα κίνητρα στην εκπαίδευση (Επιμ. Έκδ. Ν. Μακρής & Δ. Πνευματικός). Αθήνα: Gutenberg.

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  Βιβλία

  •  Καραγιαννοπούλου, Ε. (2007). Για τη μάθηση: Η σημασία του σχεσιακού παράγοντα. Αθήνα: Gutenberg.
  • Pintrich, P. R., & Schunk, D. H. (2002). Motivation in education: Theory, research and applications. New Jersey: Prentice Hall.
  • Schacter, D. L., Gilbert, D. T., & Wegner, D. M. (2012). Ψυχολογία (Επιμ. Έκδ. Σ. Βοσνιάδου). Αθήνα: Gutenberg.
  • Schunk, D. H. (2010). Θεωρίες μάθησης; Μια εκπαιδευτική θεώρηση. Αθήνα: Μεταίχμιο.
  • Wigfield, A., & Eccles, J. S. (2002). Development of achievement motivation. Oxford: Elsevier.
  • Χατζηχρήστου, Χ. (2004). Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο: Πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας και της μάθησης. Αθήνα: Τυπωθήτω.

  Άρθρα δημοσιευμένα σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης στο Διαδίκτυο

   

  • Αργυρακούλη, Έ., & Ζαφειροπούλου, Μ. (2006). Μια ανθρωποκεντρική παρέμβαση διεκδικητικής συμπεριφοράς σε ομάδες γυναικείου πληθυσμού: Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση. Ψυχολογία, 13(1), 56-77.
  • Κατριός, Θ. (2009). Η επικαιρότητα του Φροϋδικού έργου. Hellenic Journal of Psychology, 6(1), 14-25.
  • Κορνηλάκη, Α. Ν. (2011). Το στίγμα της παχυσαρκίας και οι επιπτώσεις του στη συναισθηματική και κοινωνική ζωή των παιδιών: μια βιβλιογραφική ανασκόπηση. Ψυχολογία, 18(2), 176-191.
  • Κυρκούλη, Σ. (2004). Υποθάλαμος και συμπεριφορά πρόσληψης τροφής: Γαλανίνη και λεπτίνη. Hellenic Journal of Psychology, 1(1), 22-33.
  • Μάντη, Ε., & Σιδερίδης, Γ. Δ. (2006). Φόβος επιτυχίας, φόβος αποτυχίας και προσανατολισμός στο στόχο. Ψυχολογία, 13(4), 18-38.
  • Μάρου, Β., & Σιδερίδης, Γ. Δ. (2006). Ο προσανατολισμός στο στόχο και ο φόβος αποτυχίας ως προβλεπτικοί παράγοντες του στρες και της συναισθηματικής κατάστασης κατά τη διάρκεια παρουσιάσεων. Ψυχολογία, 13(3), 155-177.
  • Μπεζεβέγκης, Η., Ντάλλα, Μ., Γκαρή, Α., & Καραδήμας, Ε. (2008). Η προσαρμογή στα Ελληνικά του ερωτηματολογίου έκφρασης του θυμού ως κατάστασης και ως χαρακτηριστικού προσωπικότητας (STAXI-2) Ψυχολογία, 15(2), 171-187.
  • Παπαντωνίου, Γ., & Ευκλείδη, Α. (2004). Επιδράσεις θυμικών και γνωστικών παραγόντων στον έλεγχο της δράσης. Ψυχολογία, 11(3), 285-302.
  • Συγκολλίτου, Έ., & Λουράκη, Ε. (2005). Φοίτηση σε τάξεις ένταξης και αυτοεκτίμηση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες: Μια αναπτυξιακή προσέγγιση. Ψυχολογία, 12(2), 210-231.
  • Triarhou, L. C. (2009). Exploring the mind with a microscope: Freud’s beginning in neurobiology. Hellenic Journal of Psychology, 6(1), 1-13.