Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Εισαγωγή στην Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες

  Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Γεωργία Παπαντωνίου

 • 1. Οι φιλοσοφικές καταβολές της ψυχολογίας

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Ορισμός της ψυχολογίας. Οι φιλοσοφικές καταβολές της ψυχολογίας: Προσωκρατικοί φιλόσοφοι, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Αναγέννηση (Descartes, Locke, Kant).

  Λέξεις κλειδιά:  Ψυχολογία, Νους, Συμπεριφορά, Νατιβισμός, Φιλοσοφικός εμπειρισμός.

 • 2. Συμβολή της φυσιολογίας στην ψυχολογία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Συμβολή της φυσιολογίας στην ψυχολογία: Galvani, Η μελέτη του εγκεφάλου κατά το 19ο αιώνα (Bell, Flourens, Gall, Buillaud, Dax, Aubertin, Broca, Helmoltz). Η θεωρία του Darwin.

  Λέξεις κλειδιά:  Φυσιολογία, Εγκέφαλος, Νευροφυσιολογικά ευρήματα, Φρενολογία, Φυσική επιλογή.

 • 3. Σχολές σκέψης στην ψυχολογία: Ι

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Ενδοσκοπική Ψυχολογία, Δομική ψυχολογία (Wundt, Tichener), Λειτουργική ψυχολογία (James).

  Λέξεις κλειδιά:  Ενδοσκόπηση, Δομισμός, Λειτουργισμός, Συνείδηση.

 • 4. Σχολές σκέψης στην ψυχολογία: ΙΙ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Συνειρμισμός (Ebbinghaus, Thorndike, Pavlov), Ψυχολογία της Συμπεριφοράς (Watson, Skinner).

  Λέξεις κλειδιά:  Συνειρμισμός, Συμπεριφορισμός, Ερέθισμα, Αντίδραση, Ενίσχυση.

 • 5. Σχολές σκέψης στην ψυχολογία: ΙΙΙ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Ευρωπαϊκή Ψυχολογία: Σχολή του Wurzburg, Μορφολογική Ψυχολογία (Wertheimer, Koffka, Kohler), Piaget.

  Λέξεις κλειδιά:  Ψυχολογία Gestalt, Ενορατική μάθηση, Γνωστική ανάπτυξη, Σχήμα.

 • 6. Σχολές σκέψης στην ψυχολογία: IV

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Κλινικές καταβολές της Ψυχολογίας: Ψυχανάλυση (Freud), Θεωρία της Μάθησης (Dollard).

  Λέξεις κλειδιά:  Ψυχανάλυση, Ασυνείδητο, Μηχανισμοί άμυνας.

 • 7. Σχολές σκέψης στην ψυχολογία V

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Κλινικές καταβολές της Ψυχολογίας: Ανθρωπιστική Ψυχολογία (Rogers, Maslow).

  Λέξεις κλειδιά:  Ανθρωπιστική ψυχολογία, Αυτο-ενεργοποίηση, Αυτο-πραγμάτωση, Πελατοκεντρική  θεραπεία, Βασικές ανάγκες, Μετα-ανάγκες.

 • 8. Γνωστική επανάσταση. Τομείς της ψυχολογίας

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Θεωρία της Επανατροφοδότησης ή Κυβερνητική, Θεωρία των πληροφοριών ή της Επικοινωνίας, Η κατασκευή και η εξάπλωση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Η διατύπωση των απόψεων του Chomsky για τη γλώσσα, Οι πρόοδοι στη νευρολογία.  Τομείς της ψυχολογίας.

  Λέξεις κλειδιά:  Κυβερνητική,  Ηλεκτρονικός υπολογιστής, Επεξεργασία πληροφοριών, Γνωστική ψυχολογία, Γνωσιακή νευροεπιστήμη, Εξελικτική ψυχολογία, Κοινωνική ψυχολογία.

 • 9. Μέθοδοι και δεοντολογία στην ψυχολογία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Μέθοδοι μελέτης (πειράματα, παρατήρηση, ατομικές μελέτες περιπτώσεων, ερωτηματ/για, δημοσκ/πήσεις, μετα-ανάλυση, ποιοτική ανάλυση, συνεντεύξεις, ηθογενετική και αιτιολογήσεις). Ζητήματα δεοντολογίας στην ψυχολογία. Μέθοδοι έρευνας στη Γνωστική Ψυχολογία.

  Λέξεις κλειδιά:  Μέθοδος, Μέτρηση, Εγκυρότητα, Αξιοπιστία, Πληθυσμός, Δείγμα, Μεταβλητή, Συντελεστής συσχέτισης, Πείραμα, Παρατήρηση, Δεοντολογία.

 • 10. Μελέτη του εγκεφάλου

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Μελέτες σε ζώα. Εγκεφαλικές επεμβάσεις (Τυχαία τράυματα, Χημικές τεχνικές). Απεικόνιση του εγκεφάλου (Ηλεκτρικές μελέτες του εγκεφάλου, Απεικονιστικές τεχνικές).

  Λέξεις κλειδιά:  Μελέτες σε ζώα, Εγκεφαλικές επεμβάσεις, Ηλεκτρο-εγκεφαλογράφημα, Μαγνητο-εγκεφαλογράφημα, Ηλεκτρικός διερεθισμός, Διακρανιακή μαγνητική διέγερση, Απεικονιστικές τεχνικές.

 • 11. Κίνητρα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Οι αιτίες της συμπεριφοράς και τα κίνητρα. Ψυχολογία κινήτρων. Ορισμός και είδη κινήτρων. Ιστορική αναδρομή της μελέτης των κινήτρων. Μέθοδοι μελέτης των κινήτρων.

  Λέξεις κλειδιά:  Είδη κινήτρων, Ιστορική αναδρομή της μελέτης των κινήτρων, Κίνητρα, Μέθοδοι μελέτης των κινήτρων.

 • 12. Συναισθήματα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:   Διαστάσεις των συναισθη/των. Ο μηχανισμός λειτουργίας των συναισθη/των. Θεωρία Θετικών Συναισθ/των.

  Λέξεις κλειδιά:  Θυμικό, Διάθεση, Αρνητικά συναισθήματα, Θετικά συναισθήματα.

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  • Hayes, N. (2011). Εισαγωγή στην ψυχολογία (Επιμ. Έκδ. Α. Κωσταρίδου-Ευκλείδη), τόμος Α΄. Αθήνα: Πεδίο.
  • Schacter, D. L., Gilbert, D. T., & Wegner, D. M. (2012). Ψυχολογία (Επιμ. Έκδ. Σ. Βοσνιάδου). Αθήνα: Gutenberg.

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  Βιβλία:

  • Βοσνιάδου, Σ. (2001). Εισαγωγή στην ψυχολογία: Βιολογικές, αναπτυξιακές και συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις – Γνωστική ψυχολογία, τόμος Α΄. Αθήνα: Gutenberg.
  • Hayes, N. (1998). Εισαγωγή στις γνωστικές λειτουργίες (Επιμ. Έκδ. Α. Κωσταρίδου-Ευκλείδη). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
  • Cassells, A., & Green, P. R. (1999). Αντίληψη (Επιμ. Έκδ. Α. Κωσταρίδου-Ευκλείδη). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
  • Reddy, P. (1995). Προσοχή και μαθησιακές δεξιότητες (Επιμ. Έκδ. Α. Κωσταρίδου-Ευκλείδη). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
  • Banyard, P., & Hayes, N. (1999). Σκέψη και λύση προβλημάτων (Επιμ. Έκδ. Α. Κωσταρίδου-Ευκλείδη). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
  • Σαμαρτζή, Σ. (1995). Εισαγωγή στις γνωστικές λειτουργίες. Αθήνα: Παπαζήσης.

  Άρθρο δημοσιευμένο σε περιοδικό ανοικτής πρόσβασης στο Διαδίκτυο

  • Παναγής, Γ. Θ., & Δαφέρμος, Μ. (2008). Ψυχή, νους και εγκέφαλος: Μια ιστορική αναδρομή στη μελέτη των μεταξύ τους σχέσεων. Hellenic Journal of Psychology, 5(3), 324-366.