Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

  (Παλαιό μάθημα: Εισαγωγή στη Γλωσσολογία)

  Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου

   

    


 • 1. Εισαγωγικά: τι είναι γλώσσα, τι είναι γλωσσολογία.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Τι είναι γλώσσα, τι είναι γλωσσολογία. Περιγραφική και ρυθμιστική γλωσσολογία, θεωρητική και εφαρμοσμένη γλωσσολογία, συγχρονική και διαχρονική γλωσσολογία. Μονάδες και επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης.

  Λέξεις κλειδιά: Συγχρονία, διαχρονία, θεωρητική γλωσσολογία, εφαρμοσμένη γλωσσολογία, περιγραφική γλωσσολογία, ρυθμιστική γλωσσολογία, επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης.

 • 2. Φωνητική

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Κλάδοι της Φωνητικής. Στοιχεία αρθρωτικής φωνητικής. Φώνηση – Άρθρωση. Άρθρωση συμφώνων. Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο. Κατηγοριοποίηση συμφώνων: τόπος & τρόπος άρθρωσης, ηχηρότητα. Κατηγοριοποίηση φωνηέντων. Βασικά στοιχεία ακουστικής φωνητικής.

  Λέξεις κλειδιά: Αρθρωτική φωνητική,  διεθνές φωνητικό αλφάβητο, άρθρωση, φώνηση, τόπος άρθρωσης, τρόπος άρθρωσης, ηχηρότητα, φθόγγος.

 • 3. Φωνολογία


  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Φωνητική vs. Φωνολογία. Σχέσεις αντίθεσης, φωνήματα, ελάχιστα ζεύγη. Σχέσεις συμπληρωματικής κατανομής, αλλόφωνα. Σχέσεις ελεύθερης εναλλαγής. Διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά. Φωνολογικά φαινόμενα (πάθη φωνημάτων).

  Λέξεις κλειδιά: Φωνολογία, φώνημα, αλλόφωνο, συμπληρωματική κατανομή, διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά.

 • 4. Μορφολογία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Τι είναι Μορφολογία. Λέξεις και Λεξικό. Λέξεις και μορφήματα. Κατηγορίες μορφημάτων. Μόρφημα και αλλόμορφο. Μορφολογικές διαδικασίες: κλίση, παραγωγή, σύνθεση. Κλιτική και παραγωγική μορφολογία. Η κλίση του ονόματος. Η κλίση του ρήματος.

  Λέξεις κλειδιά: Μορφολογία, μόρφημα, αλλόμορφο, κλιτική μορφολογία, παραγωγική μορφολογία, σύνθεση.

 • 5. Καθολική Γραμματική

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Το λογικό πρόβλημα της γλωσσικής κατάκτησης και η υπόθεση της εμφυτότητας. Καθολική γραμματική: το θεωρητικό πρότυπο «Αρχές και Παράμετροι». Καθολικές αρχές και γλωσσική παραμετροποίηση.

  Λέξεις κλειδιά: Καθολική γραμματική, αρχές και παράμετροι, εμφυτότητα.

 • 6. Σύνταξη

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Το γλωσσικό επίπεδο της Σύνταξης. Η έννοια της (αντι) γραμματικότητας. Συντακτικές κατηγορίες: λεξικές και φραστικές. Δομική αμφισημία: ο φραστικός δείκτης των προτάσεων. (Επαναληπτικοί) Κανόνες Φραστικής Δομής.

  Λέξεις κλειδιά: (Αντι)γραμματικότητα, συντακτικές κατηγορίες, δομική αμφισημία, φραστικός δείκτης, κανόνες φραστικής δομής.

 • 7. Σημασιολογία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Το γλωσσικό επίπεδο της Σημασιολογίας. Λεξική σημασία. Σχέσεις μεταξύ λεξημάτων: συνωνυμία, αντωνυμία, ομωνυμία, πολυσημία. Φραστική σημασία: σημασία φράσεων και προτάσεων. Η Αρχή της Συνθετικότητας

  Λέξεις κλειδιά:  Λεξική και φραστική σημασία, σχέσεις μεταξύ λεξημάτων (πολυσημία, συνωνυμία, αντωνυμία, ομωνυμία), φραστική σημασία, δομική αμφισημία, αρχή της συνθετικότητας.

 • 8. Πραγματολογία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Πραγματολογία. Η έννοια του εκφωνήματος και η έννοια της αποδεκτότητας. Μελέτη του ρόλου του περικειμένου στη γλωσσική επικοινωνία. Τα φαινόμεα της αναφοράς και της δείξης.  Η θεωρία των λεκτικών πράξεων. Η θεωρία των υπονοημάτων.

  Λέξεις κλειδιά: Εκφώνημα, περικείμενο, αποδεκτότητα, αναφορά, δείξη, λεκτική πράξη, υπονόημα.

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  • Χατζησαββίδης, Χ. (2012). Νεοελληνική γραμματική: θεωρητικές βάσεις και περιγραφή. Αθήνα: Βάνιας.
  • Fromkin, V., Rodman, R. & Hyams, N. (2010). Εισαγωγή στη Μελέτη της Γλώσσας. Μετάφραση Βάζου, Ε., Ξυδόπουλος, Γ.Ι., Παπαδοπούλου, Φ. & Τσαγγαλίδης, Α.  Αθήνα: Πατάκης.

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  • Θεοφανοπούλου-Κοντού, Δ. 1989. Μετασχηματιστική Σύνταξη. Από την θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Καρδαμίτσα.
  • Ράλλη, Αγγελική. Μορφολογία. Αθήνα: Πατάκης.
  • Φιλιππάκη-Warburton, Ειρήνη (1992). Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία. Αθήνα: Νεφέλη.
  • Haegeman, L. 1994. Introduction to Government and Binding Theory. Oxford: Blackwell.

  Ιστοσελίδα για την ελληνική γλώσσα και γλωσσολογία:

  http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html