Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Ρωμαϊκή Ιστοριογραφία

  Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Μαρία Παπαδημητρίου

 • 1. Καίσαρ, Νέπως, Σαλλούστιος

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστοριογραφία περιλαμβάνει τα είδη του συγκεκριμένου λογοτεχνικού είδους και σύντομη επισκόπηση των εκπροσώπων της Ρωμαϊκής Ιστοριογραφίας και των έργων τους. Τα κείμενα του Καίσαρα (De Bello Gallico ΙΙ 15 και De Bello CiviliΙ 32) του Νέπωτα (Miltiades 4, 1-3, Themistocles 2, 6-8,  Alcibiades 3, 1-4, Atticus 16) και του Σαλλούστιου (De coniuratione Catilinae κεφ. 1-6) μελετώνται από άποψη γλώσσας (λεξιλόγιο, γραμματική και σύνταξη) και ύφους στο πλαίσιο των παραδόσεων του μαθήματος.

  Λέξεις κλειδιά: Εισαγωγή, ρωμαϊκή ιστοριογραφία, χρονογραφία, σύγχρονη ιστορία, ιστορική μονογραφία, απομνημονεύματα, Καίσαρ, De Bello Gallico, De Bello Civili, Νέπως, βιογραφίες, Σαλλούστιος, De Catilinae Coniurationae, Bellum Iugurthinum, κείμενο, μετάφραση.

 • 2. Λίβιος

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Από τον Λίβιο εξετάζεται το Προίμιο και τα κεφ. 1, 2 και 4 του έργου Ab urbe condita. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις γλωσσικές (λεξιλογικές, γραμματικές και συντακτικές) παρατηρήσεις που γίνονται στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος.

  Λέξεις κλειδιά: Εισαγωγή, Λίβιος, Ab Urbe Condita, ύφος και γλώσσα Λιβίου, μετάφραση.

 • 3. Τάκιτος

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Από τον Τάκιτο μελετώνται οι Annales 1-5 και ο Agricola κεφ. 1 επίσης από άποψης γλώσσας. Παράλληλα, στο πλαίσιο των μαθημάτων, επιχειρείται η συγκριτική μελέτη των προοιμίων των έργων του Σαλλούστιου, του Λίβιου και του Τάκιτου.

  Λέξεις κλειδιά: Εισαγωγή, Τάκιτος, Dialogus de Oratoribus, Agricola, Germania, Historiae, Annales, ύφος και γλώσσα Τάκιτου, μετάφραση, σχόλια.

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. E. J. Kenney – W. V. Clausen, Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας. Εκδόσεις Δ. Ν. Παπαδήμας, έκδοση Ζ΄ αναθεωρημένη, Αθήνα 2010.
  2. F. Graf, Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία. Τόμος Β΄: Ρώμη. Εκδόσεις Δ. Ν. Παπαδήμας, έκδοση Γ΄, Αθήνα 2009.