Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι

  Διδάσκοντες: Καθ. Άδωνις Μιχαηλίδης, Καθ. Σ. Σκούλικα

 • 1. Θερμιδομετρία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην πρώτη θεματική ενότητα γίνεται μελέτη: α) της θερμότητας διαλύσεως άλατος β) της θερμικής ανάλυσης (συγκεκριμένα μελετάται το σύστημα ουρία-δεκαεξάνιο) και γ) του προσδιορισμός της θερμότητας καύσεως μίας οργανικής ουσίας.

  Λέξεις κλειδιά: Θερμότητα διαλύσεως άλατος, θερμική ανάλυση, σύστημα ουρία-δεκαεξάνιο, θερμότητα καύσεως οργανικής ουσίας.

 • 2. Ισορροπίες Φάσεων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στη δεύτερη θεματική ενότητα του μαθήματος μελετώνται τα:

  α) Συστήματα ενός συστατικού. Ενθαλπία εξάτμισης των υγρών.

  β) Συστήματα δύο συστατικών. Κρυοσκοπία. Προσδιορισμός του συντελεστή ενεργότητας της διαλυμένης ουσίας. – Ζεσεοσκοπία. Προσδιορισμός του μοριακού βάρους της διαλυμένης ουσίας. – Διάγραμμα φάσεων υγρού – αερίου.- Ισορροπία υγρού – υγρού. Επίδραση της θερμοκρασίας στην αμοιβαία διαλυτότητα δύο υγρών.

  γ) Συστήματα τριών συστατικών. Ισόθερμος διαλυτότητας ενός τριαδικού συστήματος.

  Λέξεις κλειδιά: Ενθαλπία εξάτμισης, κρυοσκοπία, συντελεστής ενεργότητας διαλυμένης ουσίας. Ζεσεοσκοπία, διάγραμμα φάσεων υγρού – αερίου, ισορροπία υγρού – υγρού, επίδραση θερμοκρασίας στην αμοιβαία διαλυτότητα δύο υγρών.

 • 3. Μερικές Γραμμομοριακές Ιδιότητες των Διαλυμάτων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην τρίτη θεματική ενότητα γίνεται προσδιορισμός του μερικού γραμμομοριακού όγκου των συστατικών ενός διαλύματος. Συγκεκριμένα προσδιορίζεται ο μερικός γραμμομοριακός όγκος των συστατικών υδατικών διαλυμάτων αιθανόλης.

  Λέξεις κλειδιά: Μερικός γραμμομοριακός όγκος των συστατικών ενός διαλύματος.

 • 4. Επιφανειακά Φαινόμενα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  Προσδιορισμός της επιφανειακής τάσεως ενός διαλύματος.

  Λέξεις κλειδιά: Επιφανειακή τάση ενός διαλύματος.

 • 5. Φαινόμενα Μεταφοράς

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  Προσδιορισμός του συντελεστή ιξώδους διαλυμάτων μακρομορίων.

  Λέξεις κλειδιά: Συντελεστής ιξώδους διαλυμάτων μακρομορίων.

 • 6. Δομή των Στερεών

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  Εισαγωγή στην Κρυσταλλογραφία. Μέθοδοι περιστρεφόμενου κρυστάλλου και Debye-Scherrer.

  Λέξεις κλειδιά: Κρυσταλλογραφία, μέθοδοι περιστρεφόμενου κρυστάλλου και Debye-Scherrer.

 • 7. Σφάλματα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  Συστηματικά σφάλματα – Τυχαία σφάλματα – Το απόλυτο σφάλμα – Το σχετικό επί τοις εκατό σφάλμα – Σημαντικά ψηφία

  Λέξεις κλειδιά: Συστηματικά σφάλματα, τυχαία σφάλματα, απόλυτο σφάλμα, σχετικό επί τοις εκατό σφάλμα, σημαντικά ψηφία.

 • 8. Όργανα Μέτρησης της Θερμοκρασίας

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  α) Θερμόμετρο υδραργύρου

  β) θερμόμετρο Beckmann

  γ) θερμόμετρο αντίστασης

  δ) thermistors

  ε) θερμοστοιχεία

  Λέξεις κλειδιά: Θερμόμετρο υδραργύρου, θερμόμετρο Beckmann, θερμόμετρο αντίστασης, thermistors, θερμοστοιχεία.

 • 9. Μονάδες, Σταθερές, Φυσικοχημικές Ιδιότητες και Ατομικά Βάρη

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  Μονάδες, σταθερές φυσικοχημικές ιδιότητες και ατομικά βάρη.

  Λέξεις κλειδιά: Μονάδες, σταθερές φυσικοχημικές ιδιότητες, ατομικά βάρη.

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Βιβλιογραφία

  1)      D. P. Shoemaker, C. W. Garland, J. W. Nibler, Experiments in Physical Chemistry, McGraw-Hill, 1989.

  2)     R. J. Sime, Physical Chemistry, Methods-Techniques and Experiments, Saunders College Publishing, 1990.

  3)     Physical  Methods of Chemistry, Techniques of Chemistry, Vol.I, Part V: Determination of Thermodynamic and Surface Properties. Eds A. Weissberger and B. Rossiter, Wiley- Interscience, 1971.

  4)   A. M. Halpern, Experimental Physical Chemistry, A Laboratory Textbook , 2nd ed., Prentice Hall, 1997.

  5)     F. Daniels, .J. H. Mathews, J. W. Williams, P. Bender, R. A. Alberty,

  Experimental Physical Chemistry , 6th ed., International Student Edition, 1962.

  6)     M. A. White, R. S. Harnisch, Thermodynamic Studies of Two Different Inclusion Compounds with the Same Guest: Toward a General Understanding of Melting Behavior in Binary Compounds, Chem., Mater. 1988, 10, 833.

  7)     R. C. Pemberton, N. G. Parsonage, Thermodynamic Properties of Urea + Hydrocarbon Adducts, Trans. Paraday Soc. 1965, 61, 21 12.

  8)      0. Anderson, T. Matsuo, H. Suga, P. Ferloni, Low- Temperature Heat Capacity of Urea, Int. J. Thermophys. 1993, 14, 149.

  9) H. L. Finke, M. E. Gross, G. Waddington, H. M. Huffman, Low - Temperature Thermal Data for the Nine Normal Paraffin Hydrocarbons from Octane to Hexadecane, J. Am. Chem. Soc. 1954, 76, 333.

  I0) M. E. Brown, Introduction to Thermal Analysis: Techniques and Applications, Chapman & Hall, 1995.

  11) P. W. Atkins, Physical Chemistry, 4th ed., Oxford University Press, London, 1990.

  12)    W. Moore, Physical Chemistry , 5th ed., Longman, 1972.

  13)    M.F. C.Ladd, R. A. Palmer, Structure Determination by X-ray Crystallography, Plenum Press, .1994.

  14) A. Guinier, The Structure of Matter, from the blue sky t o liquid crystals, Arnold, 1984.

  15) K. Πολυδωρόπουλου, Εργαστηριακή Φυσικοχημεία, 2η έκδ., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1987.

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου οι φοιτητές χρησιμοποιούν πηγές από το διαδίκτυο.

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  Το κύριο σύγγραμμα που χρησιμοποιείται είναι οι πανεπιστημιακές σημειώσεις «Εργαστηριακή Φυσικοχημεία» των Σταυρούλα Σκούλικα και Αδωνι Μιχαηλίδη.

  Επίσης ζητείται από τους φοιτητές να μελετούν τον 1Ο τόμο του  συγγράμματος “Φυσικοχημεία” του P. W. Atkins.