Περιγραφή θέματος

  • Γενικά

    Φυσική ΙΙ

    Διδάσκων : Χριστίνα Λέκκα

    Περιγραφή: Εισαγωγή στον Ηλεκτρισμό, Μαγνητισμό, Ηλεκτρομαγνητισμό και Οπτική

    Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος : Εισαγωγή στους βασικούς νόμους και έννοιες του Ηλεκτρισμού, Μαγνητισμού, Ηλεκτρομαγνητισμού και της Οπτικής με στόχο τη κατανόηση της δημιουργίας και της επίδρασης των ηλεκτρο-μαγνητικών πεδίων και των σχετικών τους φαινομένων, αντίστοιχα της Οπτικής, από τη θεωρία στη καθημερινότητα. Σημαντικό ρόλο παίζει η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε συζητήσεις και στην επίλυση προβλημάτων στο πίνακα καθ’ όλη την διάρκεια του εξαμήνου.

    Λέξεις κλειδιά : Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική

  • 1 - Ηλεκτρισμός

    Περιγραφή θεματικής ενότητας  : Ηλεκτρικό φορτίο και ηλεκτρικό πεδίο. Νόμος Gauss- Ηλεκτρικό δυναμικό. Χωρητικότητα και διηλεκτρικά- Ρεύμα, αντίσταση & ηλεκτρεγερτική δύναμη. Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος

    Λέξεις κλειδιά : Ηλεκτρικό φορτίο, Ηλεκτρικό ρεύμα

  • 2 - Μαγνητισμός - Ηλεκτρομαγνητισμός

    Περιγραφή θεματικής ενότητας  : Μαγνητικά πεδία και μαγνητικές δυνάμεις. Προέλευση του μαγνητικού πεδίου - Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή- Αυτεπαγωγή. Εναλλασσόμενα ρεύματα- Ηλεκτρομαγνητικά κύματα

    Λέξεις κλειδιά : Ηλεκτρομαγνητικά κύματα

  • 3 - Οπτική

    Περιγραφή θεματικής ενότητας  : Φύση και διάδοση του φωτός. Γεωμετρική οπτική- Συμβολή - Περίθλαση

    Λέξεις κλειδιά : Φως

  • Βιβλιογραφία

    • HUGH D. YOUNG, ΠΑΝ/ΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (Τόμος Β) (ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ, ΟΠΤΙΚΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ), 960-02-1088-0, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 1994, ΑΘΗΝΑ, ISBN 29457
    • DAVID HALLIDAY ROBERT RESNICK, ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 2, 960-7258-75-5, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Γ. Α., 2009, AΘΗΝΑ, ISBN 6811