Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ι

  Διδάσκων : Νικολάου Γεώργιος

  Περιγραφή μαθήματος : Το μάθημα προσφέρει την επιστημονική γνώση που είναι απαραίτητη για να ανταποκριθεί κανείς επαρκώς στις απαιτήσεις της σύγχρονης πολυπολιτισμικής πραγματικότητας.  Στοχεύει στην κατανόηση και αξιοποίηση της πολυπλοκότητας των κοινωνιών, όπως αυτές έχουν προκύψει μέσα από την ιστορική τους διαδρομή, αλλά και πιο πρόσφατα, μέσα από τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Επίσης, εστιάζει στην αποφυγή μηχανισμών αποκλεισμού ατόμων με διαφορετικό κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο.

  Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος

  Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τρίες θα είναι σε θέση να:                      

  1. Να αναφέρονται και να εξηγούν τα χαρακτηριστικά των πολυπολιτισμικών κοινωνιών, τις διαστάσεις της ετερότητας, της ταυτότητας, της διαδικασίας δημιουργίας των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και του ρατσισμού στην κοινωνία και το σχολείο.
  2. Να επισημαίνουν τις πολιτισμικές διαφορές και την ετερότητα στις αξίες, να επισημαίνουν και βιωματικά να τονίζουν την ανεκτικότητα και την ανοικτοσύνη σε ό,τι είναι ξένο και άγνωστο σ’ αυτούς, ξεπερνώντας έτσι τον εθνοκεντρισμό.
  3. Να αξιοποιούν δημιουργικά στην τάξη τους τις έννοιες της ταυτότητας, της κουλτούρας, της ετερότητας και της πολυπολιτισμικότητας για την εισαγωγή καινοτομιών και τη βελτίωση του διδακτικού τους έργου.
  4. Να διαχειρίζονται με επιτυχία μία πολύγλωσση/πολυπολιτισμική τάξη, αποκτώντας αφενός την απαραίτητη θεωρητική γνώση στα θέματα της διγλωσσίας και της δίγλωσσης εκπαίδευσης και χρησιμοποιώντας αφετέρου τις  κατάλληλες παιδαγωγικές και διδακτικές στρατηγικές.
  5. Να συμβάλλουν πρακτικά στην πρόληψη και αποτροπή ξενοφοβικών και ρατσιστικών αντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφορών στο σχολικό, αλλά και τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο.
  6. Να γνωρίζουν τα χαραακτηριστικά των μειονοτικών – εθνοτικών – μεταναστευτικών ομάδων της χώρας
  7. Να γνωρίζουν τα μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας, τα χαρακτηριστικά τους και να τα διακρίνουν μεταξύ τους.

  Λέξεις κλειδιάκοινωνία, σχολείο, εκπαίδευση, πολιτισμός, κοινωνικό υπόβαθρο

 • 1 - Το νέο περιβάλλον – Κοινωνικοί μετασχηματισμοί

  Περιγραφή θεματικής ενότηταςΣτην ενότητα αυτή εξετάζονται οι διαστάσεις της κοινωνικής ανομοιογένειας με την εισαγωγή στις έννοιες της φυλετικής, πολιτισμικής και εθνοτικής διαφοράς.  Μελετώνται τα χαρακτηριστικά του Νέου Περιβάλλοντος, της Παγκοσμιοποίησης, καθώς και  των σύγχρονων δημογραφικών εξελίξεων (μεταναστευτικές κινήσεις – πρόσφυγες – κοινωνικός μετασχηματισμός)

  Λέξεις κλειδιά: αναμενόμενα μαθησιακα αποτελέσματα, δημογραφικά δεδομένα

 • 2 - Θεωρίες τις ετερότητας. Η έννοια τις «ταυτότητας» και τις «διαφοράς»

  Περιγραφή θεματικής ενότηταςΣτην ενότητα αυτή προσεγγίζονται οι έννοιες της κουλτούρας και του πολιτισμού, της ταυτότητας, του πολιτισμικού κεφαλαίου, καθώς και του επιπολιτισμού. Μελετώνται οι συνέπειες από τη συμβίωση ατόμων διαφορετικών πολιτισμικών ταυτότήτων στο ίδιο πλαίσιο, καθώς και η διαδικασία προσαρμογής των μειονοτικών – μεταναστευτικών ομάδων.

  Λέξεις κλειδιά:πληθυσμός, δημογραφικά στοιχεία

 • 3 - Εθνοτικές – μειονοτικές ομάδες στην Ελλάδα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι γηγενείς μειονοτικές ομάδες της Ελλάδας (Μουσουλμάνοι – Τσιγγάνοι). Στο πλαίσιο της διδασκαλίας προβάλλεται ένα ντοκιμαντέρ σχετικό με τη ζωή των Πομάκων της Θράκης, το οποίο γεννά τον προβληματισμό για την επεξεργασία του θέματος. Γίνεται, επίσης, αναφορά στην Εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδας και ιδιαίτερα των Ιωαννίνων. Στην ίδια ενότητα παρουσιάζεται η μετανάστευση προς την Ελλάδα και το προφίλ των μεταναστών.

  Λέξεις κλειδιά: Πολιτισμός, κοινωνική, πολιτιστική ταυτότητα, κοινωνικοποίηση

 • 4 - Η διαχείριση της ετερότητας

  Περιγραφή θεματικής ενότητας Στην ενότητα αυτή, η οποία θεωρείται και ο πυρήνας του μαθήματος εξετάζονται οι θεωρίες της κοινωνικής ένταξης και κοινωνικοποίησης των ατόμων με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και μειονοτικά χαρακτηριστικά. Προσεγγίζονται οι έννοιες της αφομοίωσης, της ένταξης, της ενσωμάτωσης, του πλουραλισμού, της πολυπολιτισμικότητας και του πολιτισμικού σχετικισμού. Αναλύεται η έννοια της  διαπολιτισμικότητας και της διαπολιτισμικής-αντιρατσιστικής  εκπαίδευσης.

  Λέξεις κλειδιάδιαπολιτισμική επικοινωνία, διγλωσσία, δίγλωσση εκπαίδευση, Διπλή Ημιγλωσσία

 • 5 - Διαπολιτισμική επικοινωνία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται και αναλύεται η έννοια της επικοινωνίας ειδικά της διαπολιτισμικής επικοινωνίας  καθώς και η σημασία της  στην  εκπαιδευτική διαδικασία.

  Λέξεις κλειδιά: περιθωριοποιημένες ομάδες, κάστες, αυστηρή κοινωνία, Ρομανί Τσίπ

 • 6 - Διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η τυπολογία της δίγλωσσης εκπαίδευσης. Αναλύονται τα προβλήματα που προκύπτουν από την εγκατάλειψη της μητρικής γλώσσας. Παρουσιάζεται επίσης η σημασία του γλωσσικού εμπλουτισμού

  Λέξεις κλειδιά : σκέψεις, στάση, δράσεις, επικοινωνία, στάδια επικοινωνιακής πράξης, διαπολιτισμική επικοινωνία, διγλωσσία

 • 7 - Βία – σχολικός εκφοβισμός και εθνοπολιτισμική ετερότητα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Στην ενότητα αυτή προσεγγίζονται  οι έννοιες της βίας   και του σχολικού  εκφοβισμού σε σχέση με την εθνοπολιτισμική ετερότητα. Αναλύονται τα χαρακτηρίστικα των θυτών των θυμάτων και των παρατηρητών και διερευνάται η σχέση μεταξύ ετερότητας και φαινομένων σχολικής ποκλίνουσας συμπεριφοράς.

  Λέξεις κλειδιά : σχολικός εκφοβισμός, βία, bullying, επιθετικότητα, νεανική βία

 • 8 - Ρατσισμός – εκπαιδευτικός ρατσισμός

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ο ρατσισμός ως φαινόμενο των παραδοσιακών και των σύγχρονων κοινωνιών. Μελετάται ο ευρωπαϊκός ρατσισμός στις διάφορες εκφάνσεις του: φυλετικός, κοινωνικός, σεξισμός, καθώς και εκπαιδευτικός ρατσισμός και ο ρόλος της εκπαίδευσης και του σχολείου στην πρόληψη και την αντιμετώπισή του.

  Λέξεις κλειδιά : ρατσισμός, ανθρώπινες σχέσεις, εκπαιδευτικός ρατσισμός, κοινωνικές διακρίσεις

 • Βιβλιογραφία

 • ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΙΣ