Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

  Διδάσκοντες: Καθ. Ι.Χ.Πλακατούρας, Καθ. Σ.Κ.Χατζηκακού

 • 1. ΧΗΜΕΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΘΕΩΡΙΕΣ ΔΕΣΜΟΥ - ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ - ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Γίνεται μελέτη των θεωριών που εξυπηρετούν τη Χημεία ένταξης και εφαρμογές αυτών στην ηλεκτρονιακή φασματοσκοπία και το μαγνητισμό.

  Λέξεις κλειδιά:  Σθενοδεσμική θεωρία, θεωρία κρυσταλλικού πεδίου , μοριακά τροχιακά, θεωρία του πεδίου των υποκαταστατών.

 • 2. ΑΕ&ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ,ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ / ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ / ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ TEMPLATE / ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ TRANS.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Στη συγκεκριμένη ενότητα συζητούνται οι αριθμοί ένταξης και η γεωμετρία των συμπλόκων και οι υποκαταστάτες σε όλη την έκταση του μαθήματος. Επιπλέον, μελετάται η ονοματολογία της Ανόργανης Χημείας και των συμπλόκων ενώσεων.

  Λέξεις κλειδιά:  ΑΕ, γεωμετρία, υποκαταστάτες, ονοματολογία, φαινόμενο template, φαινόμενο trans.

 • 3. Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Κατάταξη των στοιχείων στον πίνακα περιοδικότητας και περιγραφή των ιδιοτήτων τους.

  Λέξεις κλειδιά: Πίνακας περιοδικότητας, χημικά στοιχεία,ατομικός αριθμός.

 • 4. ΥΔΡΟΓΟΝΟ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Το πρώτο στοιχείο του πίνακα περιοδικότητας. Παρασκευές και χημικές ιδιότητες.

  Λέξεις κλειδιά:  Χημικό στοιχείο, υδρογόνο, χημικές ιδιότητες.

 • 5. ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΓΑΙΕΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Παρουσιάζονται οι τρόποι παρασκευής και απομόνωσης των αλκαλικών γαιών και οι χημικές ιδιότητες τους.

  Λέξεις κλειδιά: Αλκαλικές γαίες, χημικές ιδιότητες, παρασκευές.

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  [1] Π. Καραγιαννίδης, «Ειδική Ανόργανη Χημεία. Τα Χημικά Στοιχεία και οι Ενώσεις τους», Εκδόσεις Ζήτη, 4η έκδοση Θεσσαλονίκη 2009.

  [2] Catherine E. Housecroft αnd Alan G. Sharpe, «Inorganic Chemistry» Pearson Education Limited Edinburgh Gate Harlow Essex CM20 2JE England 2005.

  [3] Ν.Δ. Χατζηλιάδης, «Εισαγωγή στην Ανόργανη και Γενική Χημεία» Εκδόσεις Νικόλαος Χατζηλιάδης, Αθήνα 2010.