Περιγραφή θέματος

  • Γενικά

  • 1. Εισαγωγή

  • 2. Λεκτικός αναλυτής

  • 3. Γραμματικές

  • 4. Συντακτικός αναλυτής

  • 5. Παραγωγή ενδιάμεσου κώδικα

  • 6. Πίνακας συμβόλων

  • 7. Παραγωγή τελικού κώδικα

  • Προτεινόμενα συγγράμματα

  • Προγραμματιστική Άσκηση