Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

 • 1. Εισαγωγή

 • 2. Θεμελιώδεις αρχές των ψηφιακών εικόνων

 • 3. Μετασχηματισμοί έντασης και χωρικό φιλτράρισμα

 • 4. Φιλτράρισμα στο πεδίο των συχνοτήτων

 • 5. Αποκατάσταση και ανακατασκευή εικόνας

  Αποκατάσταση εικόνας (απαλοιφή του θορύβου)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αποθορυβοποίηση, μοντέλα θορύβου, βασικά, απαλοιφή περιοδικού θορύβου.

  Λέξεις κλειδιά: Ομοιόμορφος, Rayleigh, Gaussian, salt and pepper θόρυβος, φίλτρα min, max, μέσης τιμής, median, adaptive median.

 • 6. Επεξεργασία έγχρωμης εικόνας

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Χρωματικοί χώροι, χρωματική κλίση, φιλτράρισμα έγχρωμων εικόνων.

  Λέξεις κλειδιά: Χώροι RGB, HIS, CMYK, διάγραμμα χρωματικότητας, αντίληψη χρώματος, αναπαραγωγή χρώματος.

 • 7. Μορφολογική επεξεργασία εικόνας

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Βασικοί δυαδικοί μορφολογικοί αλγόριθμοι, μορφολογία επιπέδων του γκρι.

  Λέξεις κλειδιά: Διαστολή, συστολή, άνοιγμα, κλείσιμο, σκελετός, συνεκτικές συνιστώσες, μορφολογική ανακατασκευή εικόνας.

 • 8. Τμηματοποίηση εικόνας

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ανίχνευση σημείων γραμμών και ακμών, κατωφλίωση, μέθοδοι διαχωρισμού και συνένωσης, μορφολογική κατάτμηση με τη μέθοδο απορροής.

  Λέξεις κλειδιά: Ανίχνευση ακμών, σύνδεση ακμών, καθολική κατωφλίωση, βέλτιστη κατωφλίωση (μέθοδος του Otsu), watersheds.

 • 9. Περιγραφή περιοχών και περιγραμμάτων

 • 10. Αναγνώριση αντικειμένων

 • Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. R. Gonzalez and R. Woods. Ψηφική Επεξεργασία Εικόνας, Εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2010, ISBN: 978-960-418-2.
  2. Ν. Παπαμάρκος, Ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση εικόνας. Β. Γκιούρδας Εκδοτική. 2010, ISBN: 978-960-92731.
  • Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

   Σχετικά μαθήματα

   Εισαγωγικές σημειώσεις για τη χρήση του MATLAB στην ΨΕΕ